Klasa IKlasa IIStażyści
Plan na cały tydzień
1328
5433
5582
1219

Nick
Hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Problemy z logowaniem?
Przypomnij hasło!
Regulamin stażów

1.Postanowienia ogólne.

a) Staż to odbycie praktyki pod okiem nauczyciela prowadzącego i dyrekcji mający na celu przygotować czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.
b) O odbycie stażu może się ubiegać każdy absolwent Argo Magic School lub innej zaprzyjaźnionej szkoły.
c) O przyjęciu ucznia na staż decyduje dyrekcja w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
d) Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż wyłącznie z jednego przedmiotu.
e) Nauczyciel prowadzący może mieć wyłącznie jednego stażystę w ciągu jednego roku szkolnego na jednym przedmiocie.
f) Stażysta który kończy staż otrzymuje na zakończeniu roku dyplom potwierdzający ukończenie stażu i może ubiegać się o przyjęcie do grona pedagogicznego placówki.

2. Przebieg stażu.

a) Nauczyciel prowadzący ustala z stażystą dokładne zasady przebiegu i oceny stażu.
b) Stażysta jest obecny na zajęciach wykładanych przez nauczyciela prowadzącego w klasie 1 i 2. Ilość obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem.
c) Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcje w każdej klasie.
d) Jedna lekcja wybrana przez stażystę zostanie oceniona przez dyrekcje. Pozytywny wynik tej wizytacji jest niezbędny do pomyślnego ukończenia stażu.
e) Stażysta ma obowiązek stworzyć własny program nauczania przedmiotu z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez dyrekcje i pozytywna ocena jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu.
f) Nauczyciel prowadzący może organizować dodatkowe lekcje dla stażysty celem poszerzania jego wiedzy. Lekcje te nie są obowiązkowe i nie muszą być odnotowywane w dokumentacji szkoły.
g) Pod koniec roku nauczyciel prowadzący wystawia ocenę stażyście (z zakresu T do W) podsumowując jego prace. Do oceny musi jednak uwzględnić nadesłany przez dyrekcje wynik wizytacji i ocenę programu nauczania.

3. Prawa stażysty.

a) Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w wielkiej sali szkoły oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.
b) Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom z zastrzeżeniem, że każdy taki fakt musi odpowiednio uargumentować.
c) Stażysta ma prawo do posiadania panelu na stronie szkoły a wiec do dodawania dzienników i pisania newsów.
d) Stażysta ma prawo do udziału w radach pedagogicznych.
e) Stażysta może organizować konkursy przedmiotowe i zabawy na chacie.
f) Stażysta może przerwać staż w dowolnej chwili, musi ten fakt zgłosić dyrekcji i nauczycielowi prowadzącemu. W chwili przerwania
stażysta traci wszelkie przywileje związane z odbywaniem stażu.

4. Przerwanie stażu.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do przerwania stażu jeżeli:
- stażysta nie pojawia się na zajęciach.
- stażysta wykazuje lekceważący stosunek względem przedmiotu.
- stażysta nie przestrzega regulaminu szkoły lub regulaminu stażów.
- nauczyciel prowadzący zgłosi uargumentowany wniosek.
- stażysta nie zaliczy pozytywnie dwóch wizytacji dyrektorskich na minimum 50% punktów możliwych do zdobycia.

Zasady stażów spisano dnia 15/07/2016

przez Dyrekcję:

Mateusz Webb
Kornelia Kuk
Anastazja Rose