0
0
0
0

Strona Główna Współpraca Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Tak nam trudno oprzeć się pokusie
zrobienia wrażenia na innych, kiedy jesteśmy razem.
Regulamin Stażu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Staż Zawodowy to odbycie praktyki pod okiem Profesora prowadzącego i Dyrekcji mający na celu przygotować czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.
 2. O odbycie stażu może się ubiegać każdy absolwent Argo Magic School.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu na staż ucznia podejmuje Opiekun Stażu.
 4. Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż wyłącznie z jednego przedmiotu.
 5. Nauczyciel prowadzący może mieć wyłącznie jednego stażystę w ciągu jednego roku szkolnego na jednym przedmiocie.

§2 PRZEBIEG STAŻU

 1. Profesor prowadzący ustala ze stażystą dokładne zasady przebiegu i oceny stażu.
 2. Stażysta ma obowiązek do uczęszczania na zajęcia wykładanych przez Profesora prowadzącego w klasie I i II. Liczba obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem. Jednakże nie może ich być mniej niż 50%.
 3. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję, która zostanie oceniona przez Profesora prowadzącego przedmiot. W przypadku negatywnej oceny zaleca się powtórzenie wizytacji.
 4. Stażysta ma obowiązek stworzyć własny program nauczania przedmiotu, z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez Opiekuna Stażu i pozytywna z niego ocena jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu. PN powinien zostać wysłany Opiekunowi Stażu do końca 6 tygodnia semestru.
 5. Profesor może wymagać od Stażysty pisania kartkówek i sprawdzianów razem z klasą oraz wykonywania dodatkowych prac pisemnych w formie referatów. 
 6. Profesor prowadzący może organizować dodatkowe lekcje dla stażysty celem poszerzania jego wiedzy. Lekcje te nie są obowiązkowe i nie muszą być zgłaszane do Dyrekcji AMS.
 7. Profesor nie musi dodawać dzienników lekcyjnych do systemu z przeprowadzonych zajęć w oddziale "Staż".
 8. Wraz z upływem 7 tygodnia Profesor zobowiązany jest do wysłania na sowę Opiekuna Stażu podsumowania z przeprowadzonej praktyki. Podsumowanie powinno zawierać:
  - ocene aktywności i zaangażowania 
  - poziom zainteresowania przedmiotem
  - ocene z wizytacji (wraz z schematem jakie punkty zostały ocenione)
  - ocene planu nauczania
  - procentową frekwencję na lekcjach w obu klasach
  - informację czy Stażysta wykonywał dodatkowe prace/pisał kartkówki
  - ocene końcową (T-W)

§3 PRAWA STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w Wielkiej Sali oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.
 2. Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji, którą prowadzi w formie wizytacji za zgodą Profesora.
 3. Stażysta ma prawo do brania udziału w zabawach i konkursach organizowanych przez Argo.

§4 PRZERWANIE/NIEZALICZENIE STAŻU

 1. Stażysta ma prawo przerwać Staż Zawodowy bez podania przyczyny.
 2. Dyrekcja AMS, Opiekun Stażu oraz Profesor mogą wypowiedzieć Staż w sytuacji gdy:
  - stażysta lekceważy Profesora i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
  - stażysta niewywiązuje się ze swoich obowiązków
  - stażysta świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym
  - stażysta prowadzi antyreklamę szkoły
 3. W przypadku niezaliczenia Stażu Zawodowego, uczeń ma prawo do:
  - odwołania się od decyzji Profesora przedstawiając konkretne argumenty
  - ponownego podejścia do praktyki w kolejnym semestrze

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
13 grudnia 2019 r.