0
0
0
0

Strona Główna Współpraca Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Sam pomyśl: tyle pieniędzy i lat życia,ile zechcesz!
Dwie rzeczy, których ludzkie istoty pragną najbardziej…
Tylko że ludzie mają wrodzony talent
do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze.
Regulamin stażów

1. Postanowienia ogólne.

& Staż to odbycie praktyki pod okiem nauczyciela prowadzącego i dyrekcji mający na celu przygotować czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.

& O odbycie stażu może się ubiegać każdy absolwent Argo Magic School lub innej zaprzyjaźnionej szkoły.

& O przyjęciu ucznia na staż decyduje dyrekcja w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

& Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż wyłącznie z dwóch przedmiotów.

& Nauczyciel prowadzący może mieć wyłącznie jednego stażystę w ciągu jednego roku szkolnego na jednym przedmiocie.

 

2. Przebieg stażu.

& Nauczyciel prowadzący ustala ze stażystą dokładne zasady przebiegu i oceny stażu.

& Stażysta jest obecny na zajęciach wykładanych przez nauczyciela prowadzącego w klasie 1 i 2. Liczba obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem.

& Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję w każdej klasie.

& Jedna lekcja wybrana przez stażystę zostanie oceniona przez Opiekuna Stażów. Pozytywny wynik tej wizytacji jest niezbędny do pomyślnego ukończenia stażu.

& Stażysta ma obowiązek stworzyć własny program nauczania przedmiotu, z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez Opiekuna Stażów i pozytywna z niego ocena jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu. PN powinien zostać wysłany Opiekunowi Stażów do końca VII tygodnia roku szkolnego (niedziela 21:00).

& Nauczyciel prowadzący może organizować dodatkowe lekcje dla stażysty celem poszerzania jego wiedzy. Lekcje te nie są obowiązkowe i nie muszą być odnotowywane w dokumentacji szkoły.

& Pod koniec roku nauczyciel prowadzący wystawia ocenę stażyście (z zakresu T do W), podsumowując jego pracę. W ocenie musi jednak uwzględnić nadesłany przez Opiekuna Stażów wynik wizytacji i ocenę programu nauczania.

 

3. Prawa stażysty.

& Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w wielkiej sali szkoły oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.

& Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom z zastrzeżeniem, że każdy taki fakt musi odpowiednio uargumentować.

& Stażysta ma prawo do udziału w radach pedagogicznych.

Opiekunem Stażów w chwili obecnej jest Kazbiel Thundershout (kazbiel.to@fejm.pl).

Punktowanie wizytacji - max. 20 punktów.

 1. Punktualne rozpoczęcie zajęć, 1p.
 2. Temat zgodny z PN, 1p.
 3. Sensowne i sprawiedliwe punktowanie, 1p.
 4. Organizacja/Przebieg zajęć (danie listy, płynność lekcji), 2p.
 5. Panowanie nad uczniami, 1p.
 6. Zamysł lekcji (sposób przeprowadzenia, atrakcyjność), 3p.
 7. Poziom lekcji (sposób wypowiadania się prowadzącego, używanie przez niego emotek, wartość merytoryczna jego wypowiedzi), 3 p.
 8. Używanie przez prowadzącego wyważonego klimatu, 2p.
 9. Kontakt z uczniami, 2p.
 10. Ocena ucznia, 3p.
 11. Punktualne zakończenie zajęć, 1p.