32
1177
1221
2229

Wszystko jest możliwe, jeśli tylko nie brak ci tupetu.

Prawa i obowiązki uczniów.

1. Uczeń Argo Magic School ma prawo do:

a) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów nauczanych,

b) Poszanowania swej godności,

c) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

d) Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

e) Życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym,

f) Bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

g) Nietykalności osobistej,

h) Korzystania z wszelkich pomocy naukowych, znajdujących się w posiadaniu szkoły,

i) Reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach magicznych,

j) Odwołania się od wymierzonej kary,

k) Odwołania się do dyrekcji szkoły w sprawie poleceń wydanych przez pracowników szkoły, a uważanych za niesłuszne,

l) Wnioskowania o usunięcie profesora ze szkoły - wymaga to min. 5 głosów uczniów oraz poparcia 1/2 Kadry Pedagogicznej,

ł) Wnioskowania o utworzenie nowego przedmiotu/koła przedmiotowego. Wniosek musi być poparty przez co najmniej 3 uczniów, a we wniosku musi być podany kandydat na profesora danego przedmiotu.

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

a) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły (m.in. odrabianie prac domowych, reprezentowanie szkoły na olimpiadach, uczestnictwo w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w tym w Lidze Quidditcha i Klubie Pojedynków)

b) Przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych,

c) Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

d) Dbania o honor i tradycję Argo Magic School,

e) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Domu oraz ustaleniom Prefektów Naczelnych (o ile nie narusza to godności ucznia),

f) Przestrzegania zasad kultury osobistej i języka,

g) Przyzwoitego zachowania w sprawach spornych, jeżeli brak możliwości polubownego rozwiązania problemu.

 

3. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a) Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b) Wzorową postawę,

c) Wybitne osiągnięcia.

 

4. Za niewłaściwą postawę, lekceważenie nauki oraz statutu szkolnego uczeń może być ukarany:

a) Upomnieniem nauczyciela,

b) Upomnieniem opiekuna domu,

c) Naganą opiekuna domu,

d) Upomnieniem dyrektora szkoły,

e) Naganą dyrektora szkoły,

f) Odjęciem odpowiedniej liczby punktów,

g) Szlabanem,

h) Skreśleniem z listy uczniów.

 

5. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić po wyczerpaniu kar przewidzianych w punkcie 4. Decyzję o wyrzuceniu ucznia ze szkoły podejmuje Dyrekcja po porozumieniu z opiekunem domu bądź Radą Pedagogiczną.

 

6. Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem opiekuna domu, podając konkretne powody, w terminie 3 dni od wymierzenia kary.

 

7. Dyrekcja szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:

a) Świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,

b) Demoralizuje innych uczniów,

c) Nie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły,

d) Prowadzi antyreklamę szkoły.

 

 PREFEKCI SZKOŁY

 

1. Uczeń wykazujący wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, posiadający wzorowe oceny oraz godnie reprezentujący swoją postawą szkołę może zostać prefektem swojego domu.

2. Prefektów domu wybierają opiekunowie w porozumieniu z Dyrekcją.

3. Prefektów Naczelnych wybiera Dyrekcja w porozumieniu z Gronem Pedagogicznym oraz z własnych obserwacji.

4. Prefekci szkoły w szczególności zobowiązani są do:

a) Godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w murach i poza murami szkolnymi,

b) Przestrzegania statutu szkoły,

c) Pomocy nauczycielom w ramach zachowania porządku na zajęciach,

d) Pomoc dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów,

e) Funkcjonowania jako mediator w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem.

5. Prefekci szkoły mają prawo do:

a) Organizacji zabaw lub konkursów w przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia,

b) Uzasadnionego dodania lub odjęcia punktów uczniom [maksymalnie 20 punktów jednorazowo],

c) Organizowania konkursów na stronie oraz zabaw na chatcie,

6. Prefekt Naczelny ma obowiązek kontrolować nastroje uczniów, pilnować porządku oraz tego by zarówno uczniowie jak i kadra przestrzegali regulaminu. W razie jego naruszenia z którejkolwiek strony ma prawo zgłosić to bezpośrednio Dyrekcji.

7. Prefekci mają obowiązek zorganizować minimum jeden konkurs na stronie szkoły i jednej zabawy na chacie.