0
0
0
0

Strona Główna Współpraca Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Patrząc na ciemność lub śmierć
boimy się nieznanego niczego więcej.
Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §10 "Konkursy"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego konkursu ze swojego przedmiotu na stronie szkoły. Gratyfikacja za zorganizowanie konkursu odbywa się dopiero po całkowitym rozliczeniu konkursu przez Profesora (przyznania punktów i galeonów uczniom). Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +3 pkt za wywiązanie się z obowiązku
 • -3 pkt za niewywiązanie się z obowiązku

Dekret §9 "Aperacjum"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor ma możliwość pełnienia funkcji Redaktora lub Redaktora Naczelnego gazetki szkolnej Aperacjum. Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +5 pkt za pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego (za jeden numer)
 • +3 pkt za pełnienie funkcji Redaktora (za jeden numer)

Dekret §8 "Zastępstwa"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor za przeprowadzone zastępstwo otrzymuje gratyfikacje w formie punktów do RN. Zastępstwo nie dotyczy klasy II, co związane jest z tym, że każdy uczeń ma indywidualny plan lekcji. Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +4 pkt za przeprowadzenie zastępstwa i dodanie dziennika tego samego dnia
 • +3 pkt za przeprowadzenie zastępstwa i dodanie dziennika zgodnie z terminiem 3 dni

Dekret §7 "Nieobecność na zajęciach"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor zobowiązany jest do poinformowania minimum jednego członka Dyrekcji o nieobecności na zajęciach w danym terminie minimum 0,5h przed zaplanowaną lekcją. Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +0 pkt za nieobecność usprawiedliwioną na zajęciach
 • -3 pkt za nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach

Dekret §6 "Plany Nauczania"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor zobowiązany jest do opracowania i przesłania autorskiego Planu Nauczania dla klasy I w formie 8 jednostek lekcyjnej i w klasie II w formie 16 jednostek lekcyjnych. Ostateczny termin mija w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +3 pkt za wysłanie planu w terminie
 • - 3 pkt za niewywiązanie się z obowiązku
 • - 8 pkt za przesłanie planu nauczania, którego autorem jest inny Profesor

Dekret §5 "Rada Pedagogiczna"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych Radach Pedagogicznych zwołanych przez Zarząd lub Dyrekcje AMS. Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +3 pkt za obecność na Radzie
 • +0 pkt za nieobecność usprawiedliwioną
 • -3 pkt za niewywiązanie się z obowiązku

Dekret §4 "Obecność na uroczystościach szkolnych"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor zobowiązany jest do uczestnictwa w ważnych uroczystościach szkolnych na nicku profesorskim. Dekret dotyczy niżej wymienionych uroczystości:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Otrzęsiny
 • Zakończenie roku szkolnego

Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +3 pkt za wywiązanie się z obowiązku
 • +0 pkt za nieobecność usprawiedliwioną
 • -3 pkt za niewywiązanie się z obowiązku

Dekret §3 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor w ciągu semestru zostanie zwizytowany przez Inkwizytora Argo Magic School. W przypadku niezaliczenia wizytacji odbędzie się wizytacja poprawkowa. Aby zaliczyć wizytację Profesor musi uzyskać min 75% oceny całościowej. Na ocenę składają się:

 • sprawiedliwe punktowanie uczniów (0-1pkt)
 • przygotowanie profesora do zajęć (0-1pkt)
 • ustawienie tematu zgodnie z planem nauczania (0-1pkt)
 • kontakt z uczniami (0-2pkt)
 • punktualność i przestrzeganie regulaminów (0-1pkt)
 • atrakcyjność lekcji (0-2pkt)
 • ocena uczniów (0-2pkt)

Wizytacje są niezapowiedziane. Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +3 pkt za zaliczenie wizytacji
 • - 3 pkt za niezaliczenie wizytacji
 • +2 pkt za zaliczenie wizytacji poprawkowej
 • - 2 pkt za niezaliczenie wizytacji poprawkowej

Dekret §2 "Dzienniki Ocen"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor zobowiązany jest do systematycznego uzupełniania dziennika ocen w systemie. Inkwizytor upoważnia Profesora do prowadzenia dziennika ocen w innej formie (tj. docs), jednakże sprawdzany będzie tylko dziennik ocen w systemie. Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +3 pkt za systematyczne uzupełnianie dziennika ocen
 • -3 pkt za niewywiązywanie się z obowiązku

Dekret §1 "Dzienniki Lekcyjne"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMS

Każdy Profesor zobowiązany jest do systematycznego dodawania dziennika lekcyjnego oraz zapisu z lekcji w postaci loga. Na dodanie dziennika Profesor ma 3 dni, a każdy dzień opóźnienia wiąże się z konsekwencjami w postaci punktów ujemnych. W sytuacji gdy klasa jest nieobecna - Profesor zobowiązany jest do dodania dziennika z zapisem "klasa nieobecna". Punktacja za dekret przedstawia się następująco:

 • +3 pkt za dodanie dziennika lekcyjnego w terminie wraz z logiem
 • +1 pkt za dodanie dziennika lekcyjnego w terminie bez loga
 • -3 pkt za niewywiązanie się z obowiązku dodania dziennika w określonym terminie< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly