45350
21646
32542
59949

Strona Główna Status Szkoły Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Regulamin Stażu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Staż Zawodowy to odbycie praktyki pod okiem Profesora prowadzącego i Dyrekcji mający na celu przygotowanie czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.
 2. O odbycie stażu może się ubiegać absolwent Argo Magic School.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu na staż ucznia podejmuje Opiekun Stażu w porozumieniu z Dyrekcją.
 4. Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż z dowolnej liczby przedmiotów.
 5. O ilości Stażystów na danym przedmiocie decyduje Profesor prowadzący. 

§2 PRZEBIEG STAŻU

 1. Profesor prowadzący ustala ze stażystą dokładne zasady przebiegu i oceny stażu.
 2. Stażysta ma obowiązek do uczęszczania na zajęcia wykładanych przez Profesora prowadzącego w klasie I i II. Liczba obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem. Jednakże nie może ich być mniej niż 50%.
 3. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję, która zostanie oceniona przez Profesora prowadzącego przedmiot. W przypadku negatywnej oceny zaleca się powtórzenie wizytacji.
 4. Stażysta ma obowiązek stworzyć własny program nauczania przedmiotu, z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez Mentora Stażu i pozytywna z niego ocena jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu. Mentor zobowiązany jest dostarczyć PN stażysty razem z podsumowaniem stażu. 
 5. Profesor prowadzący zobowiązany jest do organizacji dodatkowych lekcji dla Stażysty w formie 1h tygodniowo uwzględnionej w planie zajęć celem poszerzania jego wiedzy. Stażysta, aby zaliczyć dodatkowe lekcje musi uzyskać minimum 80% frekwencji. Ponadto na zajęciach mogą odbywać się kartkówki, sprawdziany i inne formy sprawdzania wiedzy Stażysty.
 6. Profesor zobowiązany jest do dodawania dzienników lekcyjnych do systemu z przeprowadzonych zajęć w oddziale "Staż".
 7. Wraz z upływem 8 tygodnia Profesor zobowiązany jest do wysłania na sowę Opiekuna Stażu podsumowania z przeprowadzonej praktyki. Podsumowanie powinno zawierać:
  - ocene aktywności i zaangażowania 
  - poziom zainteresowania przedmiotem
  - ocene z wizytacji (wraz ze schematem jakie punkty zostały ocenione)
  - ocene planu nauczania
  - procentową frekwencję na lekcjach w obu klasach
  - informację czy Stażysta wykonywał dodatkowe prace domowe/pisał kartkówki
  - ocene końcową (T-W)

§3 PRAWA STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w Wielkiej Sali oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.
 2. Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji, którą prowadzi w formie wizytacji za zgodą Profesora.
 3. Stażysta ma prawo do brania udziału w zabawach i konkursach organizowanych przez Argo.
 4. Stażysta ma prawo do spędzania czasu w dormitorium w którym był uczniem. Wyjątkiem jest dzień spotkania domu w I tygodniu semestru.

§4 PRZERWANIE/NIEZALICZENIE STAŻU

 1. Stażysta ma prawo przerwać Staż Zawodowy bez podania przyczyny.
 2. Dyrekcja AMS, Opiekun Stażu oraz Profesor mogą wypowiedzieć Staż w sytuacji gdy:
  - stażysta lekceważy Profesora i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
  - stażysta niewywiązuje się ze swoich obowiązków
  - stażysta świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym
  - stażysta prowadzi antyreklamę szkoły
  - stażysta przywłaszcza sobie prace dydaktyczną profesora prowadzącego przedmiot
 3. W przypadku niezaliczenia Stażu Zawodowego, uczeń ma prawo do:
  - odwołania się od decyzji Profesora przedstawiając konkretne argumenty
  - ponownego podejścia do praktyki w kolejnym semestrze

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
13 grudnia 2019 r.
 
Zaaktualizowano:
Dyrekcja Argo Magic School
6 stycznia 2021 r.