-
15999
-
14265
-
28368
-
46856
Logowanie


Login:
Hasło:
Zapomniane hasło?
Wypij eliksir pamięci!

Aperacjum

Redakcja Naczelna
Alexandra Herondale

Sport

Obecny Mistrz
Klubu Pojedynków:
Adeline Blivar

Obecni Posiadacze
Pucharu Quidditcha:
Boleśnie Błękitne

Regulamin Stażu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Staż Zawodowy to odbycie praktyki pod okiem mentora i dyrekcji mający na celu przygotowanie czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.
 2. O odbycie stażu może się ubiegać absolwent oraz nauczyciel w pracujący Argo Magic School.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu na staż ucznia podejmuje Opiekun Stażu w porozumieniu z dyrekcją.
 4. Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż z maksymalnie trzech przedmiotów.
 5. O liczbie stażystów na danym przedmiocie decyduje mentor, jednak liczba stażystów u jednego profesora nie może być większa niż trzy.

§2 PRZEBIEG STAŻU

 1. Mentor ustala ze stażystą dokładne zasady przebiegu i rzeczy, które będą podlegać ocenie.
 2. Stażysta ma obowiązek do uczęszczania na zajęcia wykładane przez mentora w klasie I i II. Liczba obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem, jednakże nie może ich być mniej niż 50%.
 3. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję, która zostanie oceniona przez mentora. W przypadku negatywnej oceny zaleca się powtórzenie wizytacji. Na każdej lekcji prowadzonej przez stażystę obecny musi być Opiekun Stażu, którego zadaniem jest ocenienie lekcji, zapytanie uczniów o ich ocenę, a również przekazanie opinii mentorowi. Na ocenę z lekcji stażowej składa się ocena mentora (70% oceny), Opiekuna Stażu (20% oceny) i uczniów (10% oceny). Progiem zaliczenia lekcji stażowej jest 70%, zarówno od mentora jak i od Opiekuna Stażu.
 4. Stażysta ma obowiązek stworzyć własny Program Nauczania przedmiotu (składający się z szesnastu jednostek lekcyjnych), z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez Mentora Stażu. Pozytywna ocena Programu Nauczania jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu. Mentor zobowiązany jest dostarczyć Program Nauczania stażysty razem z podsumowaniem stażu. 
 5. Stażysta ma obowiązek uczęszczać na Zajęcia Zawodowe organizowane przez dyrekcję, a także wykonywać prace domowe z tych zajęć.
  - Osoby, które zaliczyły Zajęcia Zawodowe w poprzednich latach lub są obecnymi profesorami AMS, nie mają obowiązku na nie uczęszczać.
  - Wszystkie prace domowe są obowiązkowe. W przypadku niewykonania jednej z nich ocena ze stażu zostanie obniżona o jeden stopień. Jeżeli stażysta nie wykona dwóch lub trzech prac, ocena ze stażu zostanie obniżona o dwa stopnie. 
  - Jeżeli stażysta nie osiągnie 50% obecności na  Zajęciach Zawodowych lub nie wykona żadnego zadania domowego, staż zostanie niezaliczony.
 6. Mentor zobowiązany jest do organizacji dodatkowych lekcji dla stażysty w formie 1h tygodniowo uwzględnionej w planie zajęć celem poszerzania jego wiedzy. Stażysta, aby zaliczyć dodatkowe lekcje, musi uzyskać na nich minimum 80% frekwencji. Mentor w porozumieniu ze stażystą może zrealizować więcej zajęć niż zakłada Program Nauczania.
 7. Podczas odbywania praktyk zawodowych stażysta ma obowiązek stworzyć własną kartę pracy, zadanie domowe, kartkówkę, praktyki lub kilku zadań na sprawdzian/egzamin. Powyższa praca nie musi być wykorzystana przez mentora.
 8. Mentor musi przekazać stażyście pracę do oceniania. Może być to wykonana przez uczniów karta pracy, zadanie domowe, kartkówka lub praktyka. Do obowiązku mentora należy również danie wskazówek stażyście, jak powinno oceniać się poszczególne prace na jego przedmiocie.
 9. Mentor zobowiązany jest do dodawania dzienników lekcyjnych do systemu z przeprowadzonych zajęć w oddziale "Staż". W notatce z każdej lekcji powinna znaleźć się informacja na temat tego, czy stażysta był obecny na zajęciach.
 10. W trakcie sesji egzaminacyjnej mentor jest zobowiązany do przeprowadzenia końcowej formy zaliczenia mającej na celu sprawdzenie wiedzy przedmiotowej stażysty. Zdanie zaliczenia na minimum 75% jest elementem niezbędnym do pozytywnego ukończenia stażu. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego stażyście przysługuje prawo ubiegania się o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w trakcie przerwy międzysemestralnej. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego podejmują Mentor i Opiekun Stażu w porozumieniu z dyrekcją. Zaliczenie może przyjąć formę:
  • egzaminu sprawdzającego wiedzę stażysty z zakresu klasy pierwszej, drugiej oraz tej zdobytej na lekcjach dodatkowych. Egzamin musi zostać wcześniej wysłany na maila dyrekcji i odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
  • obrony pracy stażowej napisanej przez stażystę na wybrany przez siebie temat, rozwijający temat związany z przedmiotem stażu. Temat musi zostać zaakceptowany przez mentora.
   • Praca powinna się składać z minimum 2000 słów, zawierać bibliografię i wkład autora w postaci między innymi własnych przemyśleń, opinii lub ewentualnych badań. Przed przesłaniem zaliczenia stażysta ma obowiązek przekazać pracę mentorowi, który sprawdzi i da wskazówki/poprawki stażyście. Gotową i sprawdzoną przez mentora pracę należy wysłać na maila Opiekuna Stażu do końca 6. tygodnia roku szkolnego.
   • Obrona pracy stażowej odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem sesji egzaminacyjnej i obecny na niej jest stażysta oraz komisja w składzie: mentor, opiekun stażu/minimum jeden członek dyrekcji i wybrana/e przez mentora osoba/y z kadry AMS. Na początku obrony stażysta musi krótko przedstawić swoją pracę, po czym każda osoba z komisji musi zadać minimum jedno pytanie, które tyczy się pracy lub źródeł w niej obecnych. Po zakończeniu wystawione zostają oceny całokształtu obrony wyrażone w punktach procentowych, z których wyciąga się średnią. Stażysta otrzymuje podsumowanie ocen komisji i zbiorową opinię.
 11. Wraz z upływem 8 tygodnia mentor zobowiązany jest do wysłania na sowę Opiekuna Stażu podsumowania z przeprowadzonej praktyki. Podsumowanie powinno zawierać:
  - ocenę aktywności i zaangażowania,
  - poziom zainteresowania przedmiotem,
  - ocenę z wizytacji (wraz ze schematem jakie punkty zostały ocenione),
  - ocenę programu nauczania,
  - procentową frekwencję na lekcjach w obu klasach,
  - ocenę z egzaminu końcowego,
  - informację na temat innych zdobytych przez stażystę ocen,
  - określenie predyspozycji stażysty do wykonywania zawodu profesora,
  - ocenę końcową (T-W), przy czym staż zostanie uznany za zaliczony jedynie w przypadku uzyskania oceny końcowej równej lub wyższej od Zadowalącej.

§3 PRAWA STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w Wielkiej Sali, w sali gdzie wykładany jest przedmiot oraz w dormitorium swojego domu.
 2. Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji, którą prowadzi w formie zaliczenia za zgodą mentora.
 3. Stażysta ma prawo do brania udziału w zabawach i konkursach organizowanych w Argo Magic School.
 4. Stażysta ma prawo do spędzania czasu w dormitorium, w którym był uczniem. Wyjątkiem jest dzień spotkania domu w pierwszym tygodniu semestru, jeśli nie otrzyma na to zgody Opiekuna Domu.
 5. Stażysta ma prawo do zorganizowania konkursu z przedmiotu, z którego realizuje staż zawodowy po wcześniejszym zgłoszeniu tego Opiekunowi Stażu i wybraniu odpowiedniego terminu.
 6. Stażysta ma prawo być drugim opiekunem domu, jeśli stanowisko pierwszego będzie pełnił nauczyciel. Będzie wtedy pełnić funkcję pomocnika. Stażystę jako opiekuna pomocniczego wybiera dyrekcja w porozumieniu z kandydatem na opiekuna głównego.

§4 PRZERWANIE/NIEZALICZENIE STAŻU

 1. Stażysta ma prawo przerwać Staż Zawodowy bez podania przyczyny.
 2. Dyrekcja AMS, Opiekun Stażu oraz Mentor Stażu mogą wypowiedzieć Staż w sytuacji gdy:
  - stażysta lekceważy mentora i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
  - stażysta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
  - stażysta świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
  - stażysta prowadzi antyreklamę szkoły,
  - stażysta przywłaszcza sobie prace dydaktyczną profesora prowadzącego przedmiot.
 3. W przypadku niezaliczenia Stażu Zawodowego, uczeń ma prawo do:
  - odwołania się od decyzji mentora przy przedstawieniu konkretnych argumentów,
  - ponownego podejścia do praktyki w kolejnym semestrze.

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
13 grudnia 2019 r.
 
Zaktualizowano:
Dyrekcja Argo Magic School
1 stycznia 2024 r.
Prefekci Naczelni

Jesteś nowym uczniem i masz jakieś pytania?
Napisz do Prefekta Naczelnego!

Shaula Dallas
shaula.dallas@gmail.com

Michelle Rain
michelle.deszcz.rain@gmail.com

Wydarzenia

Ulica Pokątna #4
Dzisiaj o 2359

Konkurs Prefekt Hufflepuffu
Dzisiaj o 2359

Konkurs Stażystki - Rose
25 czerwca 2024 o 2359

Konkurs z Opieki nad Magicznymi Stworzeniami
28 czerwca 2024 o 2359

ArgoLotto
29 czerwca 2024 o 2359

Gromoptak
12 lipca 2024 o 2359

Zapisy

Zapisy na LIII rok szkolny są zamknięte! Zapraszamy do zapisów na LIV rok szkolny.

Uczniowie

Nauczyciele

Wszyscy Uczniowie
Wszyscy Nauczyciele

Liczba studentów:

Gryffindor: 49
Hufflepuff: 47
Ravenclaw: 68
Slytherin: 68

Plan Lekcji

Klasa I

Klasa II

Staż Zawodowy

Plan na cały tydzień »

Zastępstwa

Klasa IOdwołane
Historia Magii
Aileen Sauveterre
Zastępstwo z:
Runologia
Zara C. Dubois

Wszystkie zaplanowane zastępstwa

Statystyki

 • Unikalnych odwiedzin: 104042
 • Wszystkich odwiedzin: 1658273
 • Osób on-line: 17
  w tym 0 zalogowanych