gryfindor
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
hufflepuff
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
ravenclaw
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
gryfindor
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
Logowanie


Login:
Hasło:
Zapomniane hasło?
Wypij eliksir pamięci!

Aperacjum

Redakcja Naczelna
Alexandra Herondale

Sport

Obecny Mistrz
Klubu Pojedynków:
Adeline Blivar

Obecni Posiadacze
Pucharu Quidditcha:
Oddział Specjalny

Regulamin Stażu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Staż Zawodowy to odbycie praktyki pod okiem mentora i dyrekcji mający na celu przygotowanie czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.
 2. O odbycie stażu może się ubiegać absolwent oraz nauczyciel w pracujący Argo Magic School.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu na staż ucznia podejmuje Opiekun Stażu w porozumieniu z dyrekcją.
 4. Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż z dowolnej liczby przedmiotów.
 5. O liczbie stażystów na danym przedmiocie decyduje mentor, jednak liczba stażystów z jednego przedmiotu nie może być większa niż trzy.

§2 PRZEBIEG STAŻU

 1. Mentor ustala ze stażystą dokładne zasady przebiegu i rzeczy, które będą podlegać ocenie.
 2. Stażysta ma obowiązek do uczęszczania na zajęcia wykładane przez mentora w klasie I i II. Liczba obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem, jednakże nie może ich być mniej niż 50%.
 3. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję, która zostanie oceniona przez mentora. W przypadku negatywnej oceny zaleca się powtórzenie wizytacji. Na każdej lekcji prowadzonej przez stażystę obecny musi być Opiekun Stażu, którego zadaniem jest ocenienie lekcji i przekazanie swojej opinii mentorowi. Podczas pisania wyników wizytacji, mentor ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię opiekuna.
 4. Stażysta ma obowiązek stworzyć własny Program Nauczania przedmiotu (składający się z szesnastu jednostek lekcyjnych), z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez Mentora Stażu. Pozytywna ocena Programu Nauczania jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu. Mentor zobowiązany jest dostarczyć Program Nauczania stażysty razem z podsumowaniem stażu. 
 5. Stażysta ma obowiązek uczęszczać na Zajęcia Zawodowe organizowane przez dyrekcję, a także wykonywać prace domowe z tych zajęć.
  - Osoby, które zaliczyły Zajęcia Zawodowe w poprzednich latach lub są obecnymi profesorami AMS, nie mają obowiązku na nie uczęszczać.
  - Wszystkie prace domowe są obowiązkowe. W przypadku niewykonania jednej z nich ocena ze stażu zostanie obniżona o jeden stopień. Jeżeli stażysta nie wykona dwóch lub trzech prac, ocena ze stażu zostanie obniżona o dwa stopnie. 
  - Jeżeli stażysta nie osiągnie 50% obecności na  Zajęciach Zawodowych lub nie wykona żadnego zadania domowego, staż zostanie niezaliczony.
 6. Mentor zobowiązany jest do organizacji dodatkowych lekcji dla stażysty w formie 1h tygodniowo uwzględnionej w planie zajęć celem poszerzania jego wiedzy. Stażysta, aby zaliczyć dodatkowe lekcje, musi uzyskać na nich minimum 80% frekwencji. Mentor w porozumieniu ze stażystą może zrealizować więcej zajęć niż zakłada Program Nauczania.
 7. Mentor zobowiązany jest do dodawania dzienników lekcyjnych do systemu z przeprowadzonych zajęć w oddziale "Staż". W notatce z każdej lekcji powinna znaleźć się informacja na temat tego, czy stażysta był obecny na zajęciach.
 8. W trakcie sesji egzaminacyjnej mentor jest zobowiązany do przeprowadzenia egzaminu mającego na celu sprawdzenie wiedzy stażysty z zakresu klasy pierwszej, drugiej oraz tej zdobytej na lekcjach dodatkowych. Zaliczenie egzaminu na minimum 75% jest elementem niezbędnym do pozytywnego ukończenia stażu. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego stażyście przysługuje prawo ubiegania się o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w trakcie przerwy międzysemestralnej. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego podejmują Mentor i Opiekun Stażu w porozumieniu z dyrekcją.
  - Za zgodą Opiekuna Stażu możliwe jest przeprowadzenie egzaminu we wcześniejszym terminie.
  - Za zgodą Opiekuna Stażu egzamin może przyjąć formę ustnej bądź pisemnej obrony Pracy Stażowej. W skład komisji, która odpowiada za ocenę obrony musi wchodzić Opiekun Stażu lub minimum jeden członek dyrekcji.
 9. Wraz z upływem 8 tygodnia mentor zobowiązany jest do wysłania na sowę Opiekuna Stażu podsumowania z przeprowadzonej praktyki. Podsumowanie powinno zawierać:
  - ocenę aktywności i zaangażowania,
  - poziom zainteresowania przedmiotem,
  - ocenę z wizytacji (wraz ze schematem jakie punkty zostały ocenione),
  - ocenę planu nauczania,
  - procentową frekwencję na lekcjach w obu klasach,
  - ocenę z egzaminu końcowego,
  - informację na temat innych zdobytych przez stażystę ocen,
  - określenie predyspozycji stażysty do wykonywania zawodu profesora,
  - ocenę końcową (T-W), przy czym staż zostanie uznany za zaliczony jedynie w przypadku uzyskania oceny końcowej równej lub wyższej od Zadowalącej.

§3 PRAWA STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w Wielkiej Sali, w sali gdzie wykładany jest przedmiot oraz w dormitorium swojego domu.
 2. Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji, którą prowadzi w formie zaliczenia za zgodą mentora.
 3. Stażysta ma prawo do brania udziału w zabawach i konkursach organizowanych w Argo Magic School.
 4. Stażysta ma prawo do spędzania czasu w dormitorium, w którym był uczniem. Wyjątkiem jest dzień spotkania domu w pierwszym tygodniu semestru, jeśli nie otrzyma na to zgody Opiekuna Domu.
 5. Stażysta ma prawo do zorganizowania konkursu z przedmiotu, z którego realizuje staż zawodowy po wcześniejszym zgłoszeniu tego Opiekunowi Stażu i wybraniu odpowiedniego terminu.
 6. Stażysta ma prawo być drugim opiekunem domu, jeśli stanowisko pierwszego będzie pełnił nauczyciel. Będzie wtedy pełnić funkcję pomocnika. Wybrać może go główny opiekun (za zgodą dyrekcji) tylko w momencie, gdy nie zgłosi się inny, chętny nauczyciel.

§4 PRZERWANIE/NIEZALICZENIE STAŻU

 1. Stażysta ma prawo przerwać Staż Zawodowy bez podania przyczyny.
 2. Dyrekcja AMS, Opiekun Stażu oraz Mentor Stażu mogą wypowiedzieć Staż w sytuacji gdy:
  - stażysta lekceważy mentora i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
  - stażysta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
  - stażysta świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
  - stażysta prowadzi antyreklamę szkoły,
  - stażysta przywłaszcza sobie prace dydaktyczną profesora prowadzącego przedmiot.
 3. W przypadku niezaliczenia Stażu Zawodowego, uczeń ma prawo do:
  - odwołania się od decyzji mentora przy przedstawieniu konkretnych argumentów,
  - ponownego podejścia do praktyki w kolejnym semestrze.

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
13 grudnia 2019 r.
 
Zaktualizowano:
Dyrekcja Argo Magic School
22 czerwca 2023 r.
Wydarzenia

Zgłoszenia na Staż Zawodowy
01 października 2023 o 2359

Rozpoczęcie LI Roku Szkolnego
15 października 2023 o 1900

Zapisy

Zapisy na LI rok szkolny zostały otwarte! 

Uczniowie

Nauczyciele

Wszyscy Uczniowie
Wszyscy Nauczyciele

Liczba studentów:

Gryffindor: 14
Hufflepuff: 13
Ravenclaw: 22
Slytherin: 29

Plan Lekcji

Klasa I

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Klasa II

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Staż Zawodowy

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Plan na cały tydzień »

Zastępstwa

Brak zastępstw na dziś - lekcje odbywają się wg planu.

Wszystkie zaplanowane zastępstwa

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor
Alexandra Herondale
alexandra.herondale1@gmail.com 

Dyrektor
Angelika Walker
angelika.walker195@gmail.com

Dyrektor
Kassandra Grimshaw
kassandrawhiteowl@gmail.com

Dyrektor
Olivia Wilde
dyr.oliviawilde@gmail.com

Dyrektor
Zara C. Dubois
zrc.dubois@gmail.com

Sowa Dyrekcji:
dyrekcja.ams@gmail.com

Rankingi


Top 5 Uczniów:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Uczniów]

Top 5 Nauczycieli:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Nauczycieli]

Top 5 Stażystów:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Stażystów]
Statystyki

 • Unikalnych odwiedzin: 74147
 • Wszystkich odwiedzin: 1127613
 • Osób on-line: 8
  w tym 0 zalogowanych