13631
18873

Strona Główna Status Szkoły Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School Historia punktów
Prawa i obowiązki nauczycieli

PROFESOROWIE ARGO MAGIC SCHOOL

    1. PROFESOR ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • prowadzenia zajęć obowiązkowych zgodnie z planem lekcji
 • zgłaszania każdego zaistniałego wypadku lub zaistniałej sprzeczki opiekunowi domu bądź dyrekcji szkoły
 • rozwiązywania zaistniałych sprzeczek między uczniami
 • zwracania uwagi na prawidłową postawę i język ucznia podczas trwania lekcji
 • nauczania uczniów przez realizację programu nauczania
 • rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • prowadzenia dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik ocen)
 • poinformowania uczniów o temacie pracy domowej i dokładnie wskazania daty oddania pracy. Informacja zawarta powinna być zarówno podczas zajęć jak i w dzienniku lekcyjnym. Brak treści pracy domowej w dzienniku powoduje jej anulowanie, a profesor nie ma prawa karać uczniów negatywną oceną
 • dodawania dzienników lekcyjnych zgodnie z dekretami Inkwizytora
 • przestrzegania wszystkich dekretów Inkwizytora
 • aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • przestrzegania tajemnicy postanowień Rady 
 • respektowania zarządzeń i poleceń Dyrekcji szkoły
 • bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów
 • przebywania na uroczystościach szkolnych na nicku profesorskim
 • zorganizowania minimum jednego konkursu w ciągu roku szkolnego

    2. PROFESOR MA PRAWO DO:

 • tworzenia kół zainteresowań
 • organizowania eventów związanych z przedmiotem
 • ubiegania się o stanowisko Opiekuna Domu
 • pełnienia funkcji Redaktora gazetki Redaktora Naczelnego gazetki

    3. PROFESOR MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY, GDY:

 • narusza podstawowe zasady kultury osobistej i języka
 • świadomie i umyślnie łamie przepisy statutu i regulaminu szkolnego
 • nie uczestniczy w życiu szkoły
 • ma nieusprawiedliwione godziny zajęć dydaktycznych
 • demoralizuje uczniów lub innych pracowników szkoły
 • prowadzi antyreklamę szkoły
 • działa na szkodę placówki


OPIEKUNOWIE DOMÓW    1. OBOWIĄZKI OPIEKUNA

 • dbanie o poprawne zachowanie uczniów
 • rozwiązywanie sprzeczek między uczniami bądź między uczniem a nauczycielem
 • interweniowanie u nauczyciela bądź dyrektora szkoły, jeżeli podopieczny zwrócił się do opiekuna o pomoc
 • śledzenie postępów w nauce swoich podopiecznych
 • dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia
 • udzielanie porad w zakresie wychowawczym
 • kształcenie właściwych stosunków między uczniami, opierających się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej
 • przebywanie przez cały czas swojej obecności w Wielkiej Sali, także w dormitorium swojego domu
 • zorganizowania przynajmniej 2 spotkań domu w ciągu całego roku szkolnego
 • pomoc swoim podopiecznych w przygotowaniach Otrzęsin
 • wybór kandydatów na Prefektów

    2. PRAWA OPIEKUNA

 • posiadania half-operatora w dormitorium
 • posiadania własnego bota 
 • pełnienia funkcji Redaktora gazetki Redaktora Naczelnego gazetki

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
06 maja 2013 r.

Zaktualizowano:
13 grudnia 2019 r.