Klasa IKlasa IIStażyści
Plan na cały tydzień
1328
5433
5582
1219

Nick
Hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Problemy z logowaniem?
Przypomnij hasło!
System Oceniania Argo Magic School

I. SYSTEM OCENIANIA NAUCZYCIELA

1.Ranking Nauczyciela:

1.1. PUNKTY DODATNIE:

a) Opieka nad Domem: +5 pkt [za każdy pełny miesiąc].
b) Dzienniki: +1 pkt [za każdy dziennik].
c) Zastępstwo: +2 pkt [w momencie dodania dziennika].
d) Organizacja zabaw/konkursu wewnątrzszkolnego: +3 pkt.
e) Organizacja konkursu na stronie szkoły: +1 pkt lub 2pkt [w przypadku dużego konkursu na stronie, czyli wykreślanek/anagramów/rebusów/krzyżówek posiadających więcej jak 20 haseł].
f) Organizacja zabaw/konkursu międzyszkolnego: +6 pkt.
g) Organizacja olimpiady szkolnej:
∞ Jednoetapowej +2 pkt.
∞ Wieloetapowej +4 pkt.
h) Organizacja olimpiady międzyszkolnej:
∞ Jednoetapowej +3 pkt.
∞ Wieloetapowej +6 pkt.
i) Pomoc Dyrekcji [ustala Dyrekcja].
j) Obecność na Radzie Pedagogicznej, rozpoczęciu lub zakończeniu Roku Szkolnego: +2 pkt.
k) Inne: prowadzenie gazetki, atykuł, SQL itp. [ustala Dyrekcja].

1.2. PUNKTY UJEMNE:

a) Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach: -3 pkt.
b) Nieusprawiedliwiona nieobecność na Radzie Pedagogicznej, rozpoczęciu lub zakończeniu Roku Szkolnego: -2 pkt.
c) Brak dziennika lekcyjnego: -1 pkt [ za każdy tydzień zwłoki w dodaniu].
d) Nieprzestrzeganie zasad Statutu Szkoły: -5 pkt.
e) Niewywiązywanie się z obowiązków: -5 pkt.
f) Faworyzacja ucznia/domu: - 5 pkt.
g) Niewypełnienie polecenia Dyrekcji [jak np. nie nadesłanie programu nauczania, nie nadesłanie linku do dziennika, nie podanie ocen proponowanych]: -3 pkt.
h) Nieodrobienie nieobecnści na zajęciach: -2 pkt [za każdą lekcję, punkty naliczane na koniec roku]


II. SYSTEM OCENIANIA UCZNIA

1. Ranking Ucznia i Ranking Domu:

1.1. PUNKTY DODATNIE:
1. Aktywność na zajęciach: +70 pkt [maksymalnie dla ucznia].
2. Konkursy szkolne [zależy od punktacji].
3. Organizacja konkursu: do +20 pkt.
* Zabawy / konkurs wewnątrzszkolny: zależnie od punktacji [jednak nie więcej jak +50 pkt],
* Zabawy / konkurs międzyszkolny: zależnie od punktacji pkt,
* Konkurs/Olimpiada szkolna:
∞ Jednoetapowa:
a) Udział: +15 pkt
b) I miejsce: +50 pkt
c) II miejsce: +40 pkt
d) III miejsce: +30 pkt
∞ Wieloetapowa:
a) Udział: od +5 do +10 pkt. za każdy etap
b) I miejsce: +80 pkt.
c) II miejsce: +65 pkt.
d) III miejsce: +50 pkt.
* Konkurs/Olimpiada międzyszkolna:
∞ Jednoetapowa:
a) Udział: +30 pkt.
b) I miejsce: 120 pkt.
c) II miejsce: 100 pkt.
d) III miejsce: +80 pkt.
∞ Wieloetapowa:
a) Udział: od +10 do +15 pkt. za każdy etap
b) I miejsce: +150 pkt.
c) II miejsce: +135 pkt.
d) III miejsce: +120 pkt.
* Kartkówki: do +15 pkt
* Sprawdziany: do +20 pkt
* Praca dodatkowa: do +15 pkt
* Praca domowa: do +10 pkt
* Odpowiedź ustna: do +15 pkt

1.2. PUNKTY UJEMNE:

1. Zachowanie: do -20 pkt [jednorazowo].
2. Niewykonanie szlabanu: -40 pkt.
3. Niewykonywanie swoich obowiązków: do -10 pkt.
4. Ocena Troll na sprawdzianie: -20 pkt.
5. Ocena Troll na kartkówce, odpowiedzi ustnej: -15 pkt.
6. Ocena Troll z pracy domowej: -10.
7. Nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz Regulaminu Czatu: do -15 pkt.

2. Warunki Klasyfikacji Ucznia:

1. Aby otrzymać promocję do następnej klasy, uczeń może posiadać maksymalnie jednego Trolla na świadectwie i nie może mieć ani jednego nieklasyfikowania.
2. Aby otrzymać statut absolwenta i z powodzeniem ukończyć szkołę, uczeń posiadać musi przynajmniej ocenę Okropny z każdego przedmiotu.

3. Wystawianie oceny końcowej z przedmiotu:

a) Nieklasyfikowanie - Frekwencja ucznia jest mniejsza niż 3 obecności na zajęciach, nie wykonał ani jednego zadania/pracy, posiada zerową wiedzę z przedmiotu, posiada najwyżej jedną ocenę, nie zdał egzaminu bądź do niego nie przystąpił.
b) Troll - Uczeń pojawiał się na zajęciach sporadycznie, posiada małą liczbę ocen bądź same negatywne, nie zdał egzaminu.
c) Okropny - Uczeń pojawiał się na zajęciach jednak miał mniej jak 50% obecności, materiał opanował w stopniu minimalnym, usprawiedliwiał swoje nieobecności.
d) Nędzny - Uczeń uczęszczał na ponad połowę zajęć. Opanował materiał w stopniu podstawowym, posiada oceny stanowiące 50% całości ocen, jednak są one w większości negatywne. Nie zdał, bądź ledwo zdał egzamin.
e) Zadowalający - Uczeń w większości uczęszczał na zajęcia, aktywnie uczestniczył w lekcjach. Opanował wiedzę z przedmiotu na poziomie zadowalającym, posiada większość ocen pozytywnych, zdał egzamin.
f) Powyżej Oczekiwań - Uczeń opanował materiał, aktywnie uczestniczy w zajęciach. Brał udział w konkursach/olimpiadach, nie wyróżnił się jednak na tle innych uczniów, zdał egzamin.
g) Wybitny - Uczeń aktywnie uczęszczał na zajęcia, wykonywał prace dodatkowe, doskonale opanował materiał z zajęć przedmiotowych oraz wykazał się wiedzą ponad przewidziany materiał. Chętnie brał udział we wszystkich konkursach/olimpiadach, zajmuje w nich najwyższe miejsca, posiada wyłącznie pozytywne oceny, zdał egzamin przynajmniej na Powyżej Oczekiwań.

4. Formy sprawdzania wiedzy uczniów:

a) Egzamin końcowy 1 klasy - Obejmuje wiedzę z całego roku. Odbywa się około tygodnia przed zakończeniem roku szkolnego. W razie niemożliwości obecności na egzaminie, uczeń może poprosić profesora o wyznaczenie dodatkowego terminu. Egzamin ma formą pisemną.
b) Egzamin Dojrzałości Magicznej - Obejmuje wiedzę z dwóch lat nauki. Dotyczy jedynie uczniów klasy drugiej. Jego napisanie jest wymagane do oficjalnego ukończenia szkoły, wymagane jest również jego zaliczenie na min. 30%. Aby podejść do egzaminu, należy zaliczyć przedmiot minimum na ocenę Okropną. W przypadku niezaliczenia lub niepodejścia do egzaminu odbywa się sesja poprawkowa w 1 tygodniu po zakończeniu roku szkolnego.
c) Sprawdzian/Praca Klasowa - Obejmuje większość ilość materiału, jednak nie więcej jak 50% całego zakresu. Musi być przez profesora zapowiadany z wyprzedzeniem. Uczniowie mają prawo poprawy sprawdzianu. Pisany jest przez moduł ze sprawdzianami na stronie. Sprawdzian musi mieć formę pisemną.
d) Kartkówka zapowiedziana - Może obejmować maksymalnie 3 tematy. Pisana jest na zajęciach i na jej pisanie nie powinno być przeznaczone więcej jak 15 minut lekcji. Uczniowie nieobecni mają prawo nadrobić ją w innym terminie. Nie przewiduje się popraw.
e) Kartkówka niezapowiedziana - Sprawdza bieżącą wiedzę ucznia, nie przewiduje się popraw. Nie ma obowiązku nadrabiania nienapisanej kartkówki.
f) Odpowiedź ustna - Profesor ma prawo wywołać ucznia do odpowiedzi. odpowiedź taka powinna pokrywać najwyżej trzy ostatnie tematy oraz nie ma możliwości jej poprawy.
g) Prace domowe - Są obowiązkowymi zadaniami, które uczeń ma obowiązek zrobić i oddać w terminie. Każde zadanie domowe powinno być dodane przez moduł z zadaniami. Uczeń, który nie odda zadania w terminie otrzymuje ocenę T.
h) Praca zaliczeniowa / semestralna - Jest sposobem sprawdzenia wiedzy ucznia z tematu (bądź tematów) określonych przez profesora. Uczeń, który z jakiegoś powodu nie jest w stanie zaliczyć przedmiotu, może poprosić o zadanie pracy zaliczeniowej. Jest to z reguły długa wypowiedź pisemna. Po pozytywnym ocenieniu pracy, profesor ma obowiązek zakwalifikować ucznia do egzaminu. Praca zaliczeniowa, za zgodą wykładowcy, może być też sposobem na podwyższenie oceny końcowej. Zgłoszenie chęci napisania pracy zaliczeniowej w celu dopuszczenia do egzaminu nie jest możliwe dla uczniów klasy drugiej.
i) Praktyka - Sposób sprawdzenia umiejętności ucznia, jeśli chodzi o klimatyczne ujęcie przedmiotu. Każdy uczeń powinien zostać powiadomiony o tym, że będzie oceniane jego umiejętności praktyczne. Uczeń, który z jakiegoś powodu nie nadrobi, bądź nie poprawi praktyki, otrzymuje do dziennika ocenę T.
j) Egzamin poprawkowy - W przypadku gdy uczeń otrzyma ocenę T na koniec roku szkolnego przysługuje mu prawo do napisania egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy musi być zaliczony przez ucznia minimum na 30%, wtedy też otrzymuje on ocenę Okropny z przedmiotu którego dotyczył egzamin.

Nowi uczniowie, którzy zapisali się do szkoły PO rozpoczęciu roku, mają obowiązek zgłosić się do każdego profesora w celu nadrobienia zaległości. Profesor NIE MA obowiązku sam szukać i nawiązywać kontaktu z uczniem, który nie wykaże inicjatywy by nadrobić materiał, a co za tym idzie ma prawo nie wystawić zaliczenia.

III. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GAZETCE

1. Nauczyciele:
1.1. Napisanie artykułu - 20 galeonów i 2 pkt do RN
1.2. Sprawowanie funkcji Zastępcy Redaktora Naczelnego - 30 galeonów i 3 pkt do RN
1.3 Sprawowanie funkcji Redaktora Naczelnego - 40 galeonów i 4 pkt do RN
1.4 Obróbka graficzna - 50 galeonów i 5 pkt do RN

2. Uczniowie:
2.1. Napisanie artykułu - 20 galeonów i 20 pkt
2.2. Sprawowanie funkcji Zastępcy Redaktora Naczelnego - 30 galeonów i 30 pkt
2.3 Sprawowanie funkcji Redaktora Naczelnego - 40 galeonów i 40 pkt
2.4 Obróbka graficzna - 50 galeonów i 50 pkt

Regulamin obowiązuje od 14 września 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Regulamin zatwierdziła Dyrekcja AMS