32
1177
1221
2229

Wszystko jest możliwe, jeśli tylko nie brak ci tupetu.

Prawa i obowiązki nauczycieli.

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Szczegółowe zadania nauczyciela:

a) Zgłaszanie każdego zaistniałego wypadku lub zaistniałej sprzeczki opiekunowi domu bądź dyrekcji szkoły,

b) Rozwiązywanie zaistniałych sprzeczek między uczniami (jeżeli istnieje możliwość polubownego rozwiązania sprzeczki),

c) Zwracanie uwagi na prawidłową postawę i język ucznia podczas trwania lekcji,

d) Nauczanie i kształcenie umiejętności powierzonych mu uczniów przez realizację programu nauczania,

e) Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

f) Prawidłowa realizacja programu nauczania,

g) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik ocen, punktacje),

h) Zadania domowe, prace semestralne i innego rodzaju prace domowe nauczyciel ma obowiązek wpisać do dziennika lekcyjnego podając termin wykonania pracy nie krótszy jak 7 dni. Brak treści pracy domowej w dzienniku powoduje jej anulowanie, a profesor nie ma prawa karać uczniów negatywną oceną.

i) Każdy nauczyciel ma obowiązek dodawać dziennik lekcyjny z danego tygodnia do niedzieli do godz. 20. W przypadku, gdy żaden uczeń nie zjawił się na zajęciach, nadal istnieje obowiązek dodania dziennika z odpowiednią adnotacją dotyczącą braku uczniów. Niniejszy punkt nie obowiązuje w przypadku, kiedy Inkwizytor, za zgodą dyrekcji, wyda Dekret zmieniający czas dodawania dzienników.

j) Obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

k) Przestrzeganie tajemnicy postanowień Rady Pedagogicznej,

l) Respektowanie zarządzeń i poleceń Dyrekcji szkoły,

ł) Tworzenie odpowiednich podręczników do nauki przedmiotu,

m) Dbałość o kulturę języka ucznia i własną oraz o godność zawodu nauczyciela,

n) Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów,

o) Zachęcanie uczniów do pracy w kołach dodatkowych,

p) Nauczyciel ma obowiązek wysłania loga z lekcji na szkolną sowę w przypadku kiedy żaden członek dyrekcji nie będzie obecny na lekcji.

r) Przebywać podczas prowadzonej lekcji, na rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego oraz na ważnych uroczystościach szkolnych na nicku z przedrostkiem prof_

3. Nauczyciele mogą tworzyć (po uzgodnieniu z Dyrekcją) koła przedmiotowe, na które uczęszczać będą chętni uczniowie.

4. Kółko przedmiotowe zostanie utworzone, kiedy zainteresowane nim są min. 3 osoby.

5. Nauczyciel jest zobowiązany w szczególności do:

a) Zorganizowania minimum jednego konkursu w ciągu roku szkolnego,

6. Nauczyciel bądź pracownik szkoły może zostać zwolniony, gdy:

a) Narusza podstawowe zasady kultury osobistej i języka,

b) Świadomie i umyślnie łamie przepisy statutu i regulaminu szkolnego,

c) Nie uczestniczy w życiu szkoły,

d) Ma nieusprawiedliwione godziny zajęć dydaktycznych,

e) Demoralizuje uczniów lub innych pracowników szkoły,

f) Prowadzi antyreklamę szkoły,

g) Uzyskał w RN -10 punktów lub nie pojawił się na zajęciach 3 razy bez uzasadnienia swojej nieobecności.

7. Prawa Profesora:

a) Profesor ma prawo ubiegać się o zostanie Opiekunem Domu.

b) Może wnioskować o poprowadzenie nowego przedmiotu.

c) Organizować eventy, olimpiady szkolne i międzyszkolne oraz zabawy na chacie szkolnym.

 

 OPIEKUNOWIE DOMÓW

1. Opiekun Domu zostaje powołany przez Dyrekcję na Radzie Pedagogicznej.

2. Obowiązkiem Opiekuna Domu jest:

a) Dbanie o poprawne zachowanie swoich podopiecznych,

b) Rozwiązywanie sprzeczek między uczniami bądź między uczniem a nauczycielem,

c) Interweniowanie u nauczyciela bądź dyrektora szkoły, jeżeli podopieczny zwrócił się do opiekuna o pomoc (np. gdy jego zdaniem, został niesprawiedliwie oceniony),

d) Śledzenie postępów w nauce swoich podopiecznych,

e) Dbanie o systematyczne uczęszczanie podopiecznych na zajęcia,

f) Udzielanie porad w zakresie wychowawczym,

g) Kształcenie właściwych stosunków między uczniami, opierających się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

h) Przebywanie przez cały czas swojej obecności w Wielkiej Sali, także w dormitorium swojego domu,

i) Zorganizowania przynajmniej 3 spotkań domu w ciągu całego roku szkolnego.

j) Musi wytypować dwóch kandydatów na prefektów swojego domu w terminie ustalonym przez Dyrekcję.

k) Zobowiązany jest do przebywania w dormitorium swojego domu.

 

 

 

Obowiązuje od 06.05.2013.