10531
10794
7648
7999

Strona Główna Status Szkoły Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
System oceniania uczniów

Każdy Profesor nauczający w Argo Magic School ma obowiązek przestrzegać niżej wymienionych zasad. Za niedostosowanie się do regulaminu Dyrekcja ma prawo wyciągnąć konsekwencje.

1. SKALA OCEN

NAZWA OCENY

SKALA OCEN

SKRÓT

Wybitny
93% - 100% W
Powyżej Oczekiwań
80% - 92% PO
Zadowalający
65% - 79% Z
Nędzny
48% - 64% N
Okropny
30% - 47% O
Troll
0% - 29% T


2. PUNKTACJA ZA ZDOBYTE OCENY

WAGA OCENY

W

PO

Z

N

O

T

(6)
30 25 20 15 10 -15
(5)
25 20 15 10 5 -15
(4)
20 15 10 5 0 -10
(3)
15 10 8 6 4 -10
(2)
12 10 8 6 4 -5
(1)
10 8 6 4 2 -5


3. GRATYFIKACJE ZA KONKURSY

 • za zwykły konkurs przedmiotowy uczeń może uzyskać max 40 pkt i 40 gal
 • za konkurs, który wymaga od ucznia kreatywności i większej pracy uczeń może uzyskać max. 70 pkt i 70 gal. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrekcja - Profesor zobowiązany jest przed przyznaniem większej puli punktów poinformować o tym Dyrekcję


4. GRATYFIKACJE ZA OLIMPIADY

SZKOLNA

MIĘDZYSZKOLNA

MIEJSCE PUNKTY GALEONY MIEJSCE PUNKTY GALEONY
I 120 120 I 300 300
II 90 90 II 250 250
III 60 60 III 200 200
UDZIAŁ 30 30 UDZIAŁ 90 90

(dotyczy reprezowania Szkoły na Olimpiadzie w formie 1 etapu - w przypadku reprezentacji dwóch lub więcej etapów ilość punktów należy proporcjonalnie zwiększyć)

5. DODATKOWE GRATYFIKACJE

NAZWA GRATYFIKACJI

ILOŚĆ

obecność na zajęciach 3 pkt
aktywność na zajęciach 0-40 pkt
wykonanie listy obecności z lekcji 5 pkt
wysłanie zapisu z lekcji w formie loga 2 pkt
pomoc nauczycielowi przy organizacji konkursu 10-15 pkt
pomoc przy zabawie - liczenie punktów 5-10 pkt
pomoc nowemu uczniowi (założenie stałego nicka, inne) 0-5 pkt

6. FORMY OCENIANIA

 • Egzamin - sprawdzian wiedzy obejmujący wiedzę z dwóch lat nauki, przeprowadzony w drugiej klasie zgodnie z harmonogramem roku szkolnego. 

 • Sprawdzian - sprawdzian wiedzy obejmujący wiedzę z całego roku szkolnego, który jest przeprowadzany w pierwszej klasie zgodnie z harmonogramem.

 • Kartkówka - sprawdzenie wiedzy z ostatnich trzech lekcji w formie niezapowiedzianej, krótkiej pracy pisemnej.

 • Praca domowa - obowiązkowa praca pisemna, której szczegóły muszą znaleźć się w dzienniku. Zazwyczaj wysyłana przez sowę.

 • Praca dodatkowa - nieobowiązkowa praca pisemna, również wysyłana poprzez sowę. Jej szczegóły powinny znaleźć się w dzienniku, a uzyskana ocena jest dodatkową. Nauczyciel nie ma prawa wymagać wykonania pracy, ponieważ jest ona dla chętnych.

 • Odpowiedź ustna - polega na sprawdzeniu indywidualnej wiedzy ucznia z ostatniej lekcji poprzez przepytanie go podczas lekcji.

 • Praktyka - praca pisemna polegająca na ćwiczeniu praktycznym zarówno podczas lekcji jak i po jej odbyciu się. Nauczyciel przeprowadzający praktykę zobowiązuje się do wyjaśnienia czego wymaga oraz co podlega ocenie.

7. FORMY UZYSKANIA KLASYFIKACJI

Aby zostać klasyfikowanym z przedmiotu uczeń musi spełnić dwa warunki:

 • uczeń musi uzyskać minimum 30% obecności na zajęciach z danego przedmiotu
 • uczeń musi posiadać minimum 3 oceny z danego przedmiotu


8. CO MUSZĘ ZROBIĆ ABY ZDAĆ DO KOLEJNEJ KLASY?

 • Uczeń klasy I, aby uzyskać promocję do klasy II musi uzyskać pozytywne oceny z minimum 10 obowiązkowych przedmiotów
 • Uczeń klasy II, aby zostać absolwentem musi uzyskać z 11 obowiązkowych przedmiotów oceny pozytywne oraz z tych przedmiotów musi zaliczyć egzaminy na minimum 30%

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaaktualizowano:
5 września 2020 r.