gryfindor
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
hufflepuff
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
ravenclaw
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
gryfindor
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
Logowanie


Login:
Hasło:
Zapomniane hasło?
Wypij eliksir pamięci!

Aperacjum

Redakcja Naczelna
Alexandra Herondale

Sport

Obecny Mistrz
Klubu Pojedynków:
Adeline Blivar

Obecni Posiadacze
Pucharu Quidditcha:
Boleśnie Błękitne

Statut Szkoły

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Nazwa szkoły to Argo Magic School. Dopuszczalne skróty to "AMS", "Argo".
 • Przynależność do Argo Magic School jest zupełnie darmowa i nikt z powodu należenia do społeczności nie czerpie korzyści finansowych.
 • Adres strony: http://www.argomagic.pl/”.
 • Pełen cykl edukacji magicznej trwa dwa lata szkolne (ok. sześciu miesięcy).
 • Niniejszy statut jest najważniejszym dokumentem i jego zmian mogą dokonywać jedynie władze szkoły.
 • Zgodnie z Art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), władze Argo Magic School korzystają z treści oraz obrazów będących własnością Warner Bros Studio oraz J.K. Rowling. Nie pobierają za ich wykorzystywanie żadnych korzyści materialnych.
 • Zgodnie z Art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), władze Argo Magic School zastrzegają prawa autorskie wobec wykorzystywanych grafik z uznaniem dla autorów utworu pierwotnego.
 • Właścicielem strony argomagic.pl jest Olivia Wilde.

§2 DYREKCJA SZKOŁY

 • Członkiem dyrekcji może zostać osoba godna zaufania, troszcząca się o dobro szkoły i uznana za adekwatną do pozycji przez obecną dyrekcję.
 • Dyrekcja ma obowiązek zwołać w ciągu roku szkolnego przynajmniej dwie rady pedagogiczne.
 • Dyrekcja może powołać i odwołać inkwizytora.
 • Dyrekcja zatrudnia profesorów i przeprowadza castingi na poszczególne stanowiska.
 • Dyrekcja zajmuje się reklamowaniem szkoły.
 • Dyrekcja ma obowiązek dbać o wygląd strony szkoły.
 • Dyrekcja sprawuje pieczę nad ogólnym funkcjonowaniem szkoły.

§3 ZARZĄD SZKOŁY

 • Członkiem zarządu może zostać emerytowany Dyrektor Argo Magic School, choć w kwestii kandydatury ostatnie słowo ma Dyrekcja.
 • Zarząd może wspierać dyrekcję w podejmowaniu decyzji najistotniejszych w dalszym funkcjonowaniu szkoły, jednak ostateczną decyzję będzie mieć dyrekcja. Przykładowo; Zarząd Szkoły może sugerować nowych członków dyrekcji.
 • W razie nagłej dysfunkcji członków obecnej dyrekcji (tj. nagłego odejścia więcej niż połowy), zarząd ma prawo przejąć ich obowiązki i/lub tymczasowo zasilić jej szeregi, do czasu unormowania sytuacji. 
 • Zarząd Szkoły wspiera dyrekcję w niektórych obowiązkach takich jak przeprowadzanie zabaw, prowadzenie gazetki, opieka nad domami, itp.
 • Członkom Zarządu Szkoły przystępuje status full operatora w każdym pokoju szkoły, panel administratora na stronie szkolnej oraz dostęp do maila dyrekcji.
 • Niewypełnianie obowiązków ustalonych przed każdym rozpoczęciem skutkować będzie usunięciem z Zarządu Szkoły, o czym ostateczną decyzję podejmie dyrekcja.

§4 INKWIZYTOR

 • Inkwizytor zostaje powołany przez dyrekcję.
 • Inkwizytor ma prawo wydawać dekrety.
 • Dekrety inkwizytora muszą zgadzać się ze statutem oraz regulaminami szkoły oraz posiadać aprobatę dyrekcji. Dyrekcja ma prawo odwołać niesłusznie ustanowiony dekret inkwizytorski.
 • Do stałych obowiązków inkwizytora należą wizytacje.
 • Rolę inkwizytora pełni minimum jeden członek dyrekcji.

§5 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Zajęcia odbywają się w pokojach czatowych utworzonych specjalnie dla Argo Magic School przez portal polfan.pl.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (18:00 - 20:50).
 • W danym dniu, dla jednej klasy, mogą odbyć maksymalnie trzy jednostki lekcyjne. Wyjątkiem jest wcześniej ustalone nadrabianie zaległych lekcji.
 • Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.
 • Między zajęciami obowiązują 5-minutowe przerwy.
 • Zajęcia są prowadzone przez upoważnione do tego osoby - profesorów zatrudnionych przez Dyrekcję AMS, a w przypadku zastępstw mogą je prowadzić także stażyści lub Prefekci Naczelni.
 • Joiny do sal oraz sposób konfiguracji programów czatowych opisuje samouczek.
 • Pełną ofertę zajęć dydaktycznych opisuje Oferta Edukacyjna.

§6 UCZNIOWIE

1. UCZEŃ ARGO MAGIC SCHOOL MA PRAWO DO:

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów nauczanych,
 • swobody wyrażania myśli,
 • życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym,
 • nietykalności osobistej,
 • korzystania z wszelkich pomocy naukowych, znajdujących się w posiadaniu szkoły,
 • udziału w zabawach i konkursach,
 • reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach magicznych,
 • odwołania się od wymierzonej kary,
 • odwołania się do dyrekcji szkoły w sprawie poleceń wydanych przez pracowników szkoły, a uważanych za niesłuszne,
 • wnioskowania o utworzenie nowego przedmiotu/koła przedmiotowego,
 • pełnienia funkcji redaktora gazetki szkolnej "Aperacjum",
 • kandydowania na Prefekta Naczelnego/Domu.

 2. UCZEŃ MA OBOWIĄZEK DO:

 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły,
 • odrabiania prac domowych obowiązkowych,
 • przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Domu oraz ustaleniom Prefektów Naczelnych (o ile nie naruszają one godności ucznia),
 • przestrzegania zasad kultury osobistej i języka,
 • przebywania tylko i wyłącznie w dormitorium swojego domu,
 • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły pod jednym imieniem i nazwiskiem.

    3. UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ NAGRODĘ ZA: 

 • pracę na rzecz szkoły,
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia,
 • godne reprezentowanie szkoły.

    4. UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE:

 • upomnieniem nauczyciela,
 • upomnieniem Opiekuna Domu,
 • naganą Opiekuna Domu,
 • upomnieniem dyrektora szkoły,
 • naganą dyrektora szkoły,
 • odjęciem odpowiedniej liczby punktów,
 • szlabanem,
 • skreśleniem z listy uczniów.

    5. SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW:

 • decyzję podejmuje dyrekcja w porozumieniu z Opiekunem Domu,
 • decyzja następuje po zastosowaniu pozostałych kar bez rezultatu poprawy,
 • uczeń może odwołać się od wymierzonej kary w terminie trzech dni.

  6. DYREKCJA MOŻE SKREŚLIĆ UCZNIA Z LISTY BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA, GDY TEN:

 • świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
 • demoralizuje innych uczniów,
 • zachowuje się wulgarnie w stosunku do pozostałej społeczności Argo Magic School,
 • prowadzi antyreklamę szkoły.

§7 PREFEKCI

 • Prefektem może uczeń wykazujący wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie szkoły oraz godnie reprezentujący swoją postawą szkołę.
 • Prefektów Domu wybiera opiekun w porozumieniu z dyrekcją.
 • Prefektów Naczelnych wybiera dyrekcja na podstawie obserwacji własnych i opiekunów.

    1. PREFEKCI DOMU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w jej murach i poza nimi,
 • pomocy i wsparcia innym uczniom,
 • przestrzegania Statutu Szkoły,
 • pomocy nauczycielom w zachowaniu porządku na zajęciach,
 • pomocy dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów,
 • przeprowadzenia konkursu na stronie szkoły o tematyce związanej z serią książek o Harrym Potterze lub historią Argo Magic School.
 • pełnienia roli mediatora w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem.

    3. PREFEKCI NACZELNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w jej murach i poza nimi,
 • pomocy i wsparcia innym uczniom,
 • przestrzegania Statutu Szkoły,
 • pomocy nauczycielom w ramach zachowania porządku na zajęciach,
 • pomoc dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów,
 • pełnienia roli mediatora w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem,
 • pilnowania porządku w Wielkiej Sali,
 • zorganizowania zabawy na czacie we wskazanym przez dyrekcję terminie.

    4. PREFEKCI DOMU MAJĄ PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w dormitorium swojego domu,
 • pełnienia funkcji redaktora gazetki szkolnej "Aperacjum".

    5. PREFEKCI NACZELNI MAJĄ PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w Wielkiej Sali oraz w dormitorium swojego domu,
 • zorganizowania konkursu na stronie szkoły o tematyce związanej z serią książek o Harrym Potterze lub historią Argo Magic School,
 • organizowania zabaw na czacie,
 • pełnienia funkcji redaktora szkolnej gazetki "Aperacjum".
 • organizacji zabaw lub konkursów w przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia.

§8 STAŻYŚCI

1. STAŻYSTA ARGO MAGIC SCHOOL MA PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w Wielkiej Sali, w sali gdzie wykładany jest przedmiot oraz w dormitorium swojego domu,
 • dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji, którą prowadzi w formie zaliczenia za zgodą profesora,
 • brania udziału w zabawach i konkursach organizowanych przez Argo Magic School,
 • spędzania czasu w dormitorium w którym był uczniem. Wyjątkiem jest dzień spotkania domu w I tygodniu semestru, jeśli nie otrzyma na to zgody Opiekuna Domu,
 • zorganizowania konkursu z przedmiotu, z którego realizuje staż zawodowy po wcześniejszym zgłoszeniu tego Opiekunowi Stażu i wybraniu odpowiedniego terminu,
 • bycia drugim opiekunem domu, jeśli stanowisko pierwszego będzie pełnił nauczyciel. Będzie wtedy pełnić funkcję pomocnika,
 • przerwania stażu bez podania przyczyny,
 • przeprowadzenia lekcji w zastępstwa za nieobecnego Mentora Stażu,
 • pełnienia funkcji redaktora gazetki szkolnej "Aperacjum",
 • poza powyższymi, Stażyście Argo Magic School przysługują wszystkie prawa ucznia z wyjątkiem kandydowania na Prefekta Naczelnego lub Domu.

2. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK DO:

 • przestrzegania regulaminu stażu,
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w wyznaczonych zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły,
 • odrabiania prac domowych obowiązkowych,
 • przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Domu oraz ustaleniom Mentora Stażu (o ile nie naruszają one godności stażysty),
 • przestrzegania zasad kultury osobistej i języka,
 • przebywania tylko i wyłącznie w dormitorium swojego domu (z wyjątkiem stażystów, którzy są opiekunami innych domów),
 • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły pod jednym imieniem i nazwiskiem.

3. STAŻYSTA MOŻE OTRZYMAĆ NAGRODĘ ZA:

 • pracę na rzecz szkoły,
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia,
 • godne reprezentowanie szkoły.

4. STAŻYSTA MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE:

 • upomnieniem nauczyciela,
 • upomnieniem Opiekuna Domu,
 • naganą Opiekuna Domu,
 • upomnieniem dyrektora szkoły,
 • naganą dyrektora szkoły,
 • odjęciem odpowiedniej liczby monet,
 • szlabanem,
 • zawieszeniem stażu.

5. ZAWIESZENIE STAŻU:

 • decyzję podejmuje dyrekcja i Opiekun Stażu w porozumieniu z mentorem stażysty,
 • decyzja następuje po zastosowaniu pozostałych kar bez rezultatu poprawy,
 • stażysta może odwołać się od wymierzonej kary w terminie 3 dni.

§9 PROFESOROWIE

1. PROFESOR ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • prowadzenia zajęć obowiązkowych zgodnie z planem lekcji,
 • zgłaszania każdego zaistniałego wypadku lub zaistniałej sprzeczki Opiekunowi Domu bądź dyrekcji szkoły,
 • rozwiązywania zaistniałych sprzeczek między uczniami,
 • zwracania uwagi na prawidłową postawę i język ucznia podczas trwania lekcji,
 • nauczania uczniów przez realizację programu nauczania,
 • rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik ocen),
 • poinformowania uczniów o temacie pracy domowej i wskazania dokładnej daty oddania pracy - informacja powinna zostać przekazana zarówno podczas zajęć jak i w dzienniku lekcyjnym, a niedostosowanie się do tego powoduje jej anulowanie i brak możliwości ukarania ucznia minusowymi punktami,
 • dodawania dzienników lekcyjnych zgodnie z dekretami inkwizytora,
 • przestrzegania wszystkich dekretów inkwizytora,
 • aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • przestrzegania tajemnicy postanowień Rady Pedagogicznej,
 • respektowania zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły,
 • bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów,
 • przebywania na uroczystościach szkolnych na nicku profesorskim,
 • zorganizowania minimum jednego konkursu w ciągu roku szkolnego,
 • przestrzegania regulaminów i skal oceniania szkoły.

    2. PROFESOR MA PRAWO DO:

 • tworzenia kół zainteresowań,
 • organizowania eventów związanych z przedmiotem,
 • ubiegania się o stanowisko Opiekuna Domu,
 • pełnienia funkcji redaktora bądź Redaktora Naczelnego szkolnej gazetki "Aperacjum".

    3. PROFESOR MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY, GDY:

 • narusza podstawowe zasady kultury osobistej i języka,
 • świadomie i z namysłem łamie przepisy statutu i regulaminu szkolnego,
 • nie stosuje się do zasad panujących w szkole,
 • nie uczestniczy w życiu szkoły,
 • ma nieusprawiedliwione godziny zajęć dydaktycznych,
 • demoralizuje uczniów lub innych pracowników szkoły,
 • prowadzi antyreklamę szkoły,
 • zdobędzie -15 punktów w Rankingu Nauczycieli,
 • działa na szkodę placówki.

§10 OPIEKUNOWIE DOMÓW

1. OPIEKUN ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • opiekowania się uczniami przydzielonymi do danego domu,
 • pomocy podopiecznym w zaklimatyzowaniu się w szkole,
 • dbania o poprawne zachowanie uczniów,
 • rozwiązywania sprzeczek między uczniami bądź między uczniem a nauczycielem,
 • interweniowania u nauczyciela bądź dyrektora szkoły, jeżeli podopieczny zwrócił się do opiekuna o pomoc,
 • śledzenia postępów w nauce swoich podopiecznych,
 • dbania o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 • udzielania porad w zakresie wychowawczym,
 • kształcenia właściwych stosunków między uczniami opierających się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
 • przebywania w dormitorium swojego domu przez cały czas swojej obecności w Wielkiej Sali,
 • zorganizowania przynajmniej dwóch spotkań domu w ciągu całego roku szkolnego,
 • pomocy swoim podopiecznym w przygotowaniach Otrzęsin Pierwszoklasistów,
 • wyboru kandydatów na prefektów.

2. OPIEKUN MA PRAWO DO:

 • posiadania full-operatora w dormitorium, jeśli jest opiekunem głównym,
 • posiadania half-operatora w dormitorium, jeśli jest opiekunem wspomagającym,
 • posiadania własnego bota z uprawnieniami half-operatora w dormitorium,
 • pełnienia funkcji redaktora bądź Redaktora Naczelnego szkolnej gazetki "Aperacjum".

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), Administratorami danych przetwarzanych na potrzebę funkcjonowania serwisu https://www.argomagic.pl są obecni członkowie dyrekcji i zarządu (kontakt: dyrekcja.ams@gmail.com) oraz właściciel placówki (kontakt: dyr.oliviawilde@gmail.com).
 • Przetwarzane przez Administratorów dane osobowe to wymagane do rejestracji nick/login (będący unikalnym identyfikatorem internetowym), adres e-mail (upraszamy jednak, by nie wykorzystywać do zapisu maili zawierających własnego imienia i nazwiska) oraz adres IP użytkowników. W każdym momencie możemy zarejestrować dane dodatkowe: parametry używanego sprzętu i oprogramowania.
 • Wymienione wyżej dane osobowe zabezpieczane są przez Administratorów na różne sposoby (szyfrowanie, haszowanie i anonimizacja) z wykluczeniem nicku/loginu widocznego w profilach na stronie. Użytkownicy przy zapisie zostają poinformowani, by nie wprowadzać do loginów jakichkolwiek danych osobowych.
 • Administratorzy danych nie ponoszą odpowiedzialności za użycie przez użytkowników przy zapisie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, gdyż obowiązkiem użytkowników jest wymyślić takie, które pozwolą na zachowanie anonimowości.
 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy do Argo Magic School akceptuje fakt przetwarzania tych ze swoich danych osobowych, które wymienione są wyżej, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadań dyrekcji i funkcjonowania placówki. 
 • Zadaniami dyrekcji niezbędnymi do funkcjonowania placówki a nawiązującymi do przetwarzania danych osobowych użytkowników są: tworzenie i modyfikacja kont użytkowników, dostarczanie użytkownikom informacji dotyczących ich kont, kontaktu z użytkownikami w sprawach związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie Argo Magic School oraz kontrola przestrzegania statutu szkoły. 
 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy do Argo Magic School, która nie ukończyła jeszcze 16 lat, ma obowiązek skonsultować decyzję zaakceptowania faktu przetwarzania swoich danych osobowych z osobą, która sprawuje nad nią władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i uzyskać jej zgodę. 
 • Jedyną formą weryfikacji wieku użytkowników jest ich własna deklaracja, więc Administratorzy danych osobowych nie odpowiadają za naciągnięcia dotyczące zgody wyrażonej w punkcie poprzedzającym tego Statutu. 
 • Każda osoba zapisana do Argo Magic School, która wyraziła już zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo wycofać zgodę poprzez napisanie maila do dyrekcji (kontakt: dyrekcja.ams@gmail.com), co będzie równało się z usunięciem z placówki.
 • Każda osoba będąca członkiem społeczności Argo Magic School posiada prawo do żądania udostępnienia przez Administratorów danych osobowych informacji na temat przetwarzanych danych.
 • W przypadku ewentualnego wycieku przetwarzanych danych osobowych członków społeczności Argo Magic School Administratorzy danych osobowych zobowiązują się do poinformowania o zaistniałym fakcie członków swojej społeczności w celu zapobiegnięcia niepożądanych szkód wynikających z tego wycieku.
 • W przypadku otrzymania pierwszego miejsca w rankingu aktywności i zaakceptowania należnej nagrody rzeczowej (w postaci książki), użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu wybranego paczkomatu. Te informacje przetwarzane będą tylko w celu wysłania nagrody i tylko przez jednego z Administratorów danych osobowych, który odpowiedzialny jest za wysyłkę (podział obowiązków: https://argomagic.pl/pages/option/show/id/34). 
 • Dane osobowe przechowywane będą przez Administratorów danych do momentu funkcjonowania użytkownika na stronie; Administratorzy zobowiązują się do usuwania kont nieaktywnych użytkowników po każdym semestrze szkolnym.
 
Podpisano:
Zarząd Argo Magic School
06 maja 2013 r.

Alice Ward & Maciej Tamron & Olivia Wilde


Zaktualizowano:

Dyrekcja Argo Magic School
12 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Rozpoczęcie LIII roku szkolnego
19 maja 2024 o 1900

Akcja 'REKLAMA"
31 maja 2024 o 2359

Zapisy

Zapisy na LIII rok szkolny są otwarte!

Uczniowie

Nauczyciele

Wszyscy Uczniowie
Wszyscy Nauczyciele

Liczba studentów:

Gryffindor: 21
Hufflepuff: 28
Ravenclaw: 35
Slytherin: 40

Plan Lekcji

Klasa I

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Klasa II

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Staż Zawodowy

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Plan na cały tydzień »

Zastępstwa

Brak zastępstw na dziś - lekcje odbywają się wg planu.

Wszystkie zaplanowane zastępstwa

Rankingi


Top 5 Uczniów:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Uczniów]

Top 5 Nauczycieli:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Nauczycieli]

Top 5 Stażystów:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Stażystów]
Statystyki

 • Unikalnych odwiedzin: 99894
 • Wszystkich odwiedzin: 1563298
 • Osób on-line: 15
  w tym 0 zalogowanych