45350
21646
32542
59949

Strona Główna Status Szkoły Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Statut Szkoły

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa szkoły to Argo Magic School. Dopuszczalne skróty to "AMS", "Argo".
 2. Przynależność do Argo Magic School jest zupełnie darmowa i nikt z powodu należenia do społeczności nie czerpie profitów.
 3. Adres strony: http://argomagic.pl/”.
 4. Pełen cykl edukacji magicznej trwa 2 lata szkolne (ok. 6 miesięcy).
 5. Niniejszy Statut jest najważniejszym dokumentem i jego zmian mogą dokonywać jedynie władze szkoły.
 6. Właścicielem strony argomagic.pl jest Olivia Wilde.

§2 ZARZĄD SZKOŁY

 1. Zarząd szkoły jest najważniejszą instancją w szkole, sprawuje nadzór nad Dyrekcją Szkoły.
 2. Zarząd szkoły musi wyrazić zgodę na powołanie danej osoby do Dyrekcji Szkoły.
 3. Zarząd wraz z Dyrekcją podejmuje ważne decyzje dla szkoły.

§3 DYREKCJA SZKOŁY

 1. Członkiem dyrekcji może zostać osoba godna zaufania, troszcząca się o dobro szkoły i uznana za adekwatną do pozycji przez obecną Dyrekcję, po konsultacji z Zarządem.
 2. Dyrekcja ma obowiązek zwołać w ciągu roku szkolnego przynajmniej dwie rady pedagogiczne.
 3. Dyrekcja może powołać i odwołać Inkwizytora za zgodą Zarządu.
 4. Dyrekcja zatrudnia Profesorów, przeprowadza castingi na poszczególne stanowiska.
 5. Dyrekcja zajmuje się reklamowaniem szkoły.
 6. Dyrekcja ma obowiązek dbać o wygląd strony szkoły.

§4 INKWIZYTOR

 1. Inkwizytor zostaje powołany przez Dyrekcję za zgodą Zarządu szkoły na okres jednego roku szkolnego.
 2. Obowiązkiem Inkwizytora jest dbanie o dobre funkcjonowanie szkoły w trakcie nieobecności Dyrekcji.
 3. Inkwizytor ma prawo wydawać dekrety.
 4. Dekrety Inkwizytora muszą zgadzać się ze Statutem oraz Regulaminami Szkoły oraz posiadać aprobatę Dyrekcji. Dyrekcja ma prawo odwołać niesłusznie ustanowiony dekret inkwizytorski.
 5. Zarząd ma prawo powołać Inkwizytora w fomie Dyrekcji AMS.
 6. Do stałych obowiązków Inkwizytora należą wizytacje.
 7. Na prośbę Dyrekcji, Inkwizytor może zajmować się także sprawdzaniem dzienników, pilnowaniem porządku w Wielkiej Sali, wyznaczaniem obowiązków kadrze w czasie ewentualnej nieobecności Dyrekcji.
 8. Zarząd może w każdej chwili odwołać Inkwizytora.
 9. Inkwizytor posiada status operatora w Wielkiej Sali.

§5 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 1. Zajęcia odbywają się na czatach utworzonych specjalnie dla Argo Magic School przez portal polfan.pl.
 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (18:30 - 20:50).
 3. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.
 4. Między zajęciami obowiązują 5-minutowe przerwy.
 5. Zajęcia są prowadzone przez upoważnione do tego osoby - profesorów zatrudnionych przez Dyrekcję AMS, a w przypadku zastępstw mogą je prowadzić także Stażyści lub Prefekci Naczelni.
 6. Joiny do sal oraz sposób konfiguracji programów czatowych opisuje samouczek.
 7. Pełną ofertę zajęć dydaktycznych opisuje Oferta Edukacyjna.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. UCZEŃ ARGO MAGIC SCHOOL MA PRAWO DO:

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów nauczanych
 • swobody wyrażania myśli
 • życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym
 • nietykalności osobistej
 • korzystania z wszelkich pomocy naukowych, znajdujących się w posiadaniu szkoły
 • udziału w zabawach i konkursach
 • reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach magicznych
 • odwołania się od wymierzonej kary
 • odwołania się do dyrekcji szkoły w sprawie poleceń wydanych przez pracowników szkoły, a uważanych za niesłuszne
 • wnioskowania o utworzenie nowego przedmiotu/koła przedmiotowego
 • kandydowania na Prefekta Naczelnego/Domu

    2. UCZEŃ MA OBOWIĄZEK DO:

 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły
 • odrabiania prac domowych obowiązkowych
 • przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Domu oraz ustaleniom Prefektów Naczelnych (o ile nie narusza to godności ucznia)
 • przestrzegania zasad kultury osobistej i języka
 • przebywania tylko i wyłącznie w dormitorium swojego domu
 • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły tylko na jednym nicku

    3. UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ NAGRODE ZA: 

 • pracę na rzecz szkoły
 • wzorową postawę
 • wybitne osiągnięcia
 • godne reprezentowanie szkoły

    4. UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE:

 • upomnieniem nauczyciela
 • upomnieniem opiekuna domu
 • naganą opiekuna domu
 • upomnieniem dyrektora szkoły
 • naganą dyrektora szkoły
 • odjęciem odpowiedniej liczby punktów
 • szlabanem
 • skreśleniem z listy uczniów

    5. SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW:

 • decyzję podejmuje Dyrekcja w porozumieniu z Opiekunem Domu
 • decyzja następuje po zastosowaniu pozostałych kar bez rezultatu poprawy
 • uczeń może odwołać się od wymierzonej kary w terminie 3 dni

  6. DYREKCJA MOŻE SKREŚLIĆ UCZNIA Z LISTY BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA GDY TEN:

 • świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym
 • demoralizuje innych uczniów
 • zachowuje się wulgarnie w stosunku do pozostałej społeczności AMS
 • prowadzi antyreklamę szkoły

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI PROFESORÓW

1. PROFESOR ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • prowadzenia zajęć obowiązkowych zgodnie z planem lekcji
 • zgłaszania każdego zaistniałego wypadku lub zaistniałej sprzeczki opiekunowi domu bądź dyrekcji szkoły
 • rozwiązywania zaistniałych sprzeczek między uczniami
 • zwracania uwagi na prawidłową postawę i język ucznia podczas trwania lekcji
 • nauczania uczniów przez realizację programu nauczania
 • rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • prowadzenia dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik ocen)
 • poinformowania uczniów o temacie pracy domowej i dokładnie wskazania daty oddania pracy. Informacja zawarta powinna być zarówno podczas zajęć jak i w dzienniku lekcyjnym. Brak treści pracy domowej w dzienniku powoduje jej anulowanie, a profesor nie ma prawa karać uczniów negatywną oceną
 • dodawania dzienników lekcyjnych zgodnie z dekretami Inkwizytora
 • przestrzegania wszystkich dekretów Inkwizytora
 • aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • przestrzegania tajemnicy postanowień Rady 
 • respektowania zarządzeń i poleceń Dyrekcji szkoły
 • bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów
 • przebywania na uroczystościach szkolnych na nicku profesorskim
 • zorganizowania minimum jednego konkursu w ciągu roku szkolnego
 • przestrzegania regulaminów i skal oceniania szkoły

    2. PROFESOR MA PRAWO DO:

 • tworzenia kół zainteresowań
 • organizowania eventów związanych z przedmiotem
 • ubiegania się o stanowisko Opiekuna Domu
 • pełnienia funkcji Redaktora gazetki Redaktora Naczelnego gazetki

    3. PROFESOR MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY, GDY:

 • narusza podstawowe zasady kultury osobistej i języka
 • świadomie i umyślnie łamie przepisy statutu i regulaminu szkolnego
 • nie stosuje się do zasad panujących w szkole
 • nie uczestniczy w życiu szkoły
 • ma nieusprawiedliwione godziny zajęć dydaktycznych
 • demoralizuje uczniów lub innych pracowników szkoły
 • prowadzi antyreklamę szkoły
 • działa na szkodę placówki

§8 OPIEKUNOWIE DOMÓW

1. OBOWIĄZKI OPIEKUNA

 • dbanie o poprawne zachowanie uczniów
 • rozwiązywanie sprzeczek między uczniami bądź między uczniem a nauczycielem
 • interweniowanie u nauczyciela bądź dyrektora szkoły, jeżeli podopieczny zwrócił się do opiekuna o pomoc
 • śledzenie postępów w nauce swoich podopiecznych
 • dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia
 • udzielanie porad w zakresie wychowawczym
 • kształcenie właściwych stosunków między uczniami, opierających się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej
 • przebywanie przez cały czas swojej obecności w Wielkiej Sali, także w dormitorium swojego domu
 • zorganizowania przynajmniej 2 spotkań domu w ciągu całego roku szkolnego
 • pomoc swoim podopiecznych w przygotowaniach Otrzęsin
 • wybór kandydatów na Prefektów

    2. PRAWA OPIEKUNA

 • posiadania half-operatora w dormitorium
 • posiadania własnego bota 
 • pełnienia funkcji Redaktora gazetki Redaktora Naczelnego gazetki

§9 PREFEKCI SZKOŁY

 

1. PREFEKCI - WSTĘP

 • uczeń wykazujący wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, posiadający wzorowe oceny oraz godnie reprezentujący swoją postawą szkołę może zostać prefektem swojego domu
 • Prefektów Domu wybiera opiekun w porozumieniu z Dyrekcją
 • Prefektów Naczelnych wybiera Dyrekcja na podstawie własnych obserwacji

    2. PREFEKCI DOMU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w murach i poza murami szkolnymi
 • pomocy i wsparcia innym uczniom
 • przestrzegania statutu szkoły
 • pomocy nauczycielom w ramach zachowania porządku na zajęciach
 • pomocy dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów
 • funkcjonowania jako mediator w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem

    3. PREFEKCI NACZELNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w murach i poza murami szkolnymi
 • pomocy i wsparcia innym uczniom
 • przestrzegania statutu szkoły
 • pomocy nauczycielom w ramach zachowania porządku na zajęciach
 • pomoc dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów
 • funkcjonowania jako mediator w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem
 • pilnowania porządku w Wielkiej Sali
 • zorganizowania zabawy na czacie podczas wybranego terminu

    4. PREFEKCI DOMU MAJĄ PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w dormitorium
 • zorganizowania konkursu na stronie szkoły z tematyki Historia Argo lub Wiedza o HP
 • pełnienia funkcji Redaktora gazetki

    5. PREFEKCI NACZELNI MAJĄ PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w Wielkiej Sali oraz w dormitorium
 • zorganizowania konkursu na stronie szkoły z tematyki Historia Argo lub Wiedza o HP
 • organizowania zabaw na czacie
 • pełnienia funkcji Redaktora gazetki
 • organizacji zabaw lub konkursów w przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia

 

Podpisano:
Zarząd Argo Magic School
06 maja 2013 r.

Alice Ward & Maciej Tamron & Olivia WildeZaaktualizowano:

Dyrekcja Argo Magic School
13 grudnia 2019 r.