-
2210
-
2640
-
15663
-
31289
Logowanie


Login:
Hasło:
Zapomniane hasło?
Wypij eliksir pamięci!

Aperacjum

Redakcja Naczelna
Alexandra Herondale

Statut Szkoły

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa szkoły to Argo Magic School. Dopuszczalne skróty to "AMS", "Argo".
 2. Przynależność do Argo Magic School jest zupełnie darmowa i nikt z powodu należenia do społeczności nie czerpie profitów.
 3. Adres strony: http://argomagic.pl/”.
 4. Pełen cykl edukacji magicznej trwa dwa lata szkolne (ok. sześciu miesięcy).
 5. Niniejszy statut jest najważniejszym dokumentem i jego zmian mogą dokonywać jedynie władze szkoły.
 6. Właścicielem strony argomagic.pl jest Olivia Wilde.

§2 DYREKCJA SZKOŁY

 1. Członkiem dyrekcji może zostać osoba godna zaufania, troszcząca się o dobro szkoły i uznana za adekwatną do pozycji przez obecną dyrekcję.
 2. Dyrekcja ma obowiązek zwołać w ciągu roku szkolnego przynajmniej dwie rady pedagogiczne.
 3. Dyrekcja może powołać i odwołać inkwizytora.
 4. Dyrekcja zatrudnia profesorów i przeprowadza castingi na poszczególne stanowiska.
 5. Dyrekcja zajmuje się reklamowaniem szkoły.
 6. Dyrekcja ma obowiązek dbać o wygląd strony szkoły.
 7. Dyrekcja sprawuje pieczę nad ogólnym funkcjonowaniem szkoły.

§3 ZARZĄD SZKOŁY

 1. Członkiem zarządu może zostać emerytowany Dyrektor Argo Magic School, choć w kwestii kandydatury ostatnie słowo ma Dyrekcja.
 2. Zarząd może wspierać dyrekcję w podejmowaniu decyzji najistotniejszych w dalszym funkcjonowaniu szkoły, jednak ostateczną decyzję będzie mieć dyrekcja. Przykładowo; Zarząd Szkoły może sugerować nowych członków dyrekcji.
 3. W razie nagłej dysfunkcji członków obecnej dyrekcji (tj. nagłego odejścia więcej niż połowy), zarząd ma prawo przejąć ich obowiązki i/lub tymczasowo zasilić jej szeregi, do czasu unormowania sytuacji. 
 4. Zarząd Szkoły wspiera dyrekcję w niektórych obowiązkach takich jak przeprowadzanie zabaw, prowadzenie gazetki, opieka nad domami, itp.
 5. Członkom Zarządu Szkoły przystępuje status full operatora w każdym pokoju szkoły, panel administratora na stronie szkolnej oraz dostęp do maila dyrekcji.
 6. Niewypełnianie obowiązków ustalonych przed każdym rozpoczęciem skutkować będzie usunięciem z Zarządu Szkoły, o czym ostateczną decyzję podejmie dyrekcja.

§4 INKWIZYTOR

 1. Inkwizytor zostaje powołany przez dyrekcję.
 2. Inkwizytor ma prawo wydawać dekrety.
 3. Dekrety inkwizytora muszą zgadzać się ze statutem oraz regulaminami szkoły oraz posiadać aprobatę dyrekcji. Dyrekcja ma prawo odwołać niesłusznie ustanowiony dekret inkwizytorski.
 4. Do stałych obowiązków inkwizytora należą wizytacje.
 5. Rolę inkwizytora pełni minimum jeden członek dyrekcji.

§5 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 1. Zajęcia odbywają się w pokojach czatowych utworzonych specjalnie dla Argo Magic School przez portal polfan.pl.
 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (18:00 - 20:50).
 3. W danym dniu, dla jednej klasy, mogą odbyć maksymalnie trzy jednostki lekcyjne. Wyjątkiem jest wcześniej ustalone nadrabianie zaległych lekcji.
 4. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.
 5. Między zajęciami obowiązują 5-minutowe przerwy.
 6. Zajęcia są prowadzone przez upoważnione do tego osoby - profesorów zatrudnionych przez Dyrekcję AMS, a w przypadku zastępstw mogą je prowadzić także stażyści lub Prefekci Naczelni.
 7. Joiny do sal oraz sposób konfiguracji programów czatowych opisuje samouczek.
 8. Pełną ofertę zajęć dydaktycznych opisuje Oferta Edukacyjna.

§6 UCZNIOWIE

1. UCZEŃ ARGO MAGIC SCHOOL MA PRAWO DO:

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów nauczanych,
 • swobody wyrażania myśli,
 • życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym,
 • nietykalności osobistej,
 • korzystania z wszelkich pomocy naukowych, znajdujących się w posiadaniu szkoły,
 • udziału w zabawach i konkursach,
 • reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach magicznych,
 • odwołania się od wymierzonej kary,
 • odwołania się do dyrekcji szkoły w sprawie poleceń wydanych przez pracowników szkoły, a uważanych za niesłuszne,
 • wnioskowania o utworzenie nowego przedmiotu/koła przedmiotowego,
 • pełnienia funkcji redaktora gazetki szkolnej "Aperacjum",
 • kandydowania na Prefekta Naczelnego/Domu.

 2. UCZEŃ MA OBOWIĄZEK DO:

 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły,
 • odrabiania prac domowych obowiązkowych,
 • przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Domu oraz ustaleniom Prefektów Naczelnych (o ile nie naruszają one godności ucznia),
 • przestrzegania zasad kultury osobistej i języka,
 • przebywania tylko i wyłącznie w dormitorium swojego domu,
 • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły pod jednym imieniem i nazwiskiem.

    3. UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ NAGRODĘ ZA: 

 • pracę na rzecz szkoły,
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia,
 • godne reprezentowanie szkoły.

    4. UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE:

 • upomnieniem nauczyciela,
 • upomnieniem Opiekuna Domu,
 • naganą Opiekuna Domu,
 • upomnieniem dyrektora szkoły,
 • naganą dyrektora szkoły,
 • odjęciem odpowiedniej liczby punktów,
 • szlabanem,
 • skreśleniem z listy uczniów.

    5. SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW:

 • decyzję podejmuje dyrekcja w porozumieniu z Opiekunem Domu,
 • decyzja następuje po zastosowaniu pozostałych kar bez rezultatu poprawy,
 • uczeń może odwołać się od wymierzonej kary w terminie trzech dni.

  6. DYREKCJA MOŻE SKREŚLIĆ UCZNIA Z LISTY BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA, GDY TEN:

 • świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
 • demoralizuje innych uczniów,
 • zachowuje się wulgarnie w stosunku do pozostałej społeczności Argo Magic School,
 • prowadzi antyreklamę szkoły.

§7 PREFEKCI

 1. Prefektem może uczeń wykazujący wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie szkoły oraz godnie reprezentujący swoją postawą szkołę.
 2. Prefektów Domu wybiera opiekun w porozumieniu z dyrekcją.
 3. Prefektów Naczelnych wybiera dyrekcja na podstawie obserwacji własnych i opiekunów.

    1. PREFEKCI DOMU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w jej murach i poza nimi,
 • pomocy i wsparcia innym uczniom,
 • przestrzegania Statutu Szkoły,
 • pomocy nauczycielom w zachowaniu porządku na zajęciach,
 • pomocy dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów,
 • przeprowadzenia konkursu na stronie szkoły o tematyce związanej z serią książek o Harrym Potterze lub historią Argo Magic School.
 • pełnienia roli mediatora w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem.

    3. PREFEKCI NACZELNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w jej murach i poza nimi,
 • pomocy i wsparcia innym uczniom,
 • przestrzegania Statutu Szkoły,
 • pomocy nauczycielom w ramach zachowania porządku na zajęciach,
 • pomoc dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów,
 • pełnienia roli mediatora w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem,
 • pilnowania porządku w Wielkiej Sali,
 • zorganizowania zabawy na czacie we wskazanym przez dyrekcję terminie.

    4. PREFEKCI DOMU MAJĄ PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w dormitorium swojego domu,
 • pełnienia funkcji redaktora gazetki szkolnej "Aperacjum".

    5. PREFEKCI NACZELNI MAJĄ PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w Wielkiej Sali oraz w dormitorium swojego domu,
 • zorganizowania konkursu na stronie szkoły o tematyce związanej z serią książek o Harrym Potterze lub historią Argo Magic School,
 • organizowania zabaw na czacie,
 • pełnienia funkcji redaktora szkolnej gazetki "Aperacjum".
 • organizacji zabaw lub konkursów w przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia.

§8 STAŻYŚCI

1. STAŻYSTA ARGO MAGIC SCHOOL MA PRAWO DO:

 • posiadania half-operatora w Wielkiej Sali, w sali gdzie wykładany jest przedmiot oraz w dormitorium swojego domu,
 • dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji, którą prowadzi w formie zaliczenia za zgodą profesora,
 • brania udziału w zabawach i konkursach organizowanych przez Argo Magic School,
 • spędzania czasu w dormitorium w którym był uczniem. Wyjątkiem jest dzień spotkania domu w I tygodniu semestru, jeśli nie otrzyma na to zgody Opiekuna Domu,
 • zorganizowania konkursu z przedmiotu, z którego realizuje staż zawodowy po wcześniejszym zgłoszeniu tego Opiekunowi Stażu i wybraniu odpowiedniego terminu,
 • bycia drugim opiekunem domu, jeśli stanowisko pierwszego będzie pełnił nauczyciel. Będzie wtedy pełnić funkcję pomocnika,
 • przerwania stażu bez podania przyczyny,
 • przeprowadzenia lekcji w zastępstwa za nieobecnego Mentora Stażu,
 • pełnienia funkcji redaktora gazetki szkolnej "Aperacjum",
 • poza powyższymi, Stażyście Argo Magic School przysługują wszystkie prawa ucznia z wyjątkiem kandydowania na Prefekta Naczelnego lub Domu.

2. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK DO:

 • przestrzegania regulaminu stażu,
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w wyznaczonych zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły,
 • odrabiania prac domowych obowiązkowych,
 • przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Domu oraz ustaleniom Mentora Stażu (o ile nie naruszają one godności stażysty),
 • przestrzegania zasad kultury osobistej i języka,
 • przebywania tylko i wyłącznie w dormitorium swojego domu (z wyjątkiem stażystów, którzy są opiekunami innych domów),
 • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły pod jednym imieniem i nazwiskiem.

3. STAŻYSTA MOŻE OTRZYMAĆ NAGRODĘ ZA:

 • pracę na rzecz szkoły,
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia,
 • godne reprezentowanie szkoły.

4. STAŻYSTA MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE:

 • upomnieniem nauczyciela,
 • upomnieniem Opiekuna Domu,
 • naganą Opiekuna Domu,
 • upomnieniem dyrektora szkoły,
 • naganą dyrektora szkoły,
 • odjęciem odpowiedniej liczby monet,
 • szlabanem,
 • zawieszeniem stażu.

5. ZAWIESZENIE STAŻU:

 • decyzję podejmuje dyrekcja i Opiekun Stażu w porozumieniu z mentorem stażysty,
 • decyzja następuje po zastosowaniu pozostałych kar bez rezultatu poprawy,
 • stażysta może odwołać się od wymierzonej kary w terminie 3 dni.

§9 PROFESOROWIE

1. PROFESOR ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • prowadzenia zajęć obowiązkowych zgodnie z planem lekcji,
 • zgłaszania każdego zaistniałego wypadku lub zaistniałej sprzeczki Opiekunowi Domu bądź dyrekcji szkoły,
 • rozwiązywania zaistniałych sprzeczek między uczniami,
 • zwracania uwagi na prawidłową postawę i język ucznia podczas trwania lekcji,
 • nauczania uczniów przez realizację programu nauczania,
 • rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik ocen),
 • poinformowania uczniów o temacie pracy domowej i wskazania dokładnej daty oddania pracy - informacja powinna zostać przekazana zarówno podczas zajęć jak i w dzienniku lekcyjnym, a niedostosowanie się do tego powoduje jej anulowanie i brak możliwości ukarania ucznia minusowymi punktami,
 • dodawania dzienników lekcyjnych zgodnie z dekretami inkwizytora,
 • przestrzegania wszystkich dekretów inkwizytora,
 • aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • przestrzegania tajemnicy postanowień Rady Pedagogicznej,
 • respektowania zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły,
 • bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów,
 • przebywania na uroczystościach szkolnych na nicku profesorskim,
 • zorganizowania minimum jednego konkursu w ciągu roku szkolnego,
 • przestrzegania regulaminów i skal oceniania szkoły.

    2. PROFESOR MA PRAWO DO:

 • tworzenia kół zainteresowań,
 • organizowania eventów związanych z przedmiotem,
 • ubiegania się o stanowisko Opiekuna Domu,
 • pełnienia funkcji redaktora bądź Redaktora Naczelnego szkolnej gazetki "Aperacjum".

    3. PROFESOR MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY, GDY:

 • narusza podstawowe zasady kultury osobistej i języka,
 • świadomie i z namysłem łamie przepisy statutu i regulaminu szkolnego,
 • nie stosuje się do zasad panujących w szkole,
 • nie uczestniczy w życiu szkoły,
 • ma nieusprawiedliwione godziny zajęć dydaktycznych,
 • demoralizuje uczniów lub innych pracowników szkoły,
 • prowadzi antyreklamę szkoły,
 • zdobędzie -15 punktów w Rankingu Nauczycieli,
 • działa na szkodę placówki.

§10 OPIEKUNOWIE DOMÓW

1. OPIEKUN ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • opiekowania się uczniami przydzielonymi do danego domu,
 • pomocy podopiecznym w zaklimatyzowaniu się w szkole,
 • dbania o poprawne zachowanie uczniów,
 • rozwiązywania sprzeczek między uczniami bądź między uczniem a nauczycielem,
 • interweniowania u nauczyciela bądź dyrektora szkoły, jeżeli podopieczny zwrócił się do opiekuna o pomoc,
 • śledzenia postępów w nauce swoich podopiecznych,
 • dbania o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 • udzielania porad w zakresie wychowawczym,
 • kształcenia właściwych stosunków między uczniami opierających się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
 • przebywania w dormitorium swojego domu przez cały czas swojej obecności w Wielkiej Sali,
 • zorganizowania przynajmniej dwóch spotkań domu w ciągu całego roku szkolnego,
 • pomocy swoim podopiecznym w przygotowaniach Otrzęsin Pierwszoklasistów,
 • wyboru kandydatów na prefektów.

2. OPIEKUN MA PRAWO DO:

 • posiadania full-operatora w dormitorium, jeśli jest opiekunem głównym,
 • posiadania half-operatora w dormitorium, jeśli jest opiekunem wspomagającym,
 • posiadania własnego bota z uprawnieniami half-operatora w dormitorium,
 • pełnienia funkcji redaktora bądź Redaktora Naczelnego szkolnej gazetki "Aperacjum".

 

Podpisano:
Zarząd Argo Magic School
06 maja 2013 r.

Alice Ward & Maciej Tamron & Olivia Wilde


Zaktualizowano:

Dyrekcja Argo Magic School
2 stycznia 2022 r.

Prefekci Naczelni

Jesteś nowym uczniem i masz jakieś pytania?
Napisz do Prefekta Naczelnego!

Emily Winslow
emilkawinslow@gmail.com

Heather Grimshaw-Ambarella
lambertyheather@gmail.com

Wydarzenia

ArgoLotto
Dzisiaj o 2359

Ulica Pokątna #2
03 kwietnia 2023 o 2359

Konkurs z Transmutacji
06 kwietnia 2023 o 0835

Zapisy

Zapisy na XLIX rok szkolny zostały otwarte! 

Uczniowie

Nauczyciele

Wszyscy Uczniowie
Wszyscy Nauczyciele

Liczba studentów:

Gryffindor: 33
Hufflepuff: 39
Ravenclaw: 53
Slytherin: 59

Plan Lekcji

Klasa I

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Klasa II

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Staż Zawodowy

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Plan na cały tydzień »

Zastępstwa

Brak zastępstw na dziś - lekcje odbywają się wg planu.

Wszystkie zaplanowane zastępstwa

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor
Alexandra Herondale
alexandra.herondale1@gmail.com 

Dyrektor
Kassandra Grimshaw
kassandrawhiteowl@gmail.com

Wicedyrektor
Zara C. Dubois
zrc.dubois@gmail.com

Sowa Dyrekcji:
dyrekcja.ams@gmail.com 

Statystyki

 • Unikalnych odwiedzin: 57229
 • Wszystkich odwiedzin: 841377
 • Osób on-line: 4
  w tym 0 zalogowanych