32
1230
1221
2229

Co ma być to bedzie, a jak już bedzie
to trzeba sie z tym zmierzyć.

Regulamin Szkoły

Statut Argo Magic School

zawierający przepisy obowiązujące wszystkich członków społeczności szkolnej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa szkoły to “Argo Magic School”, w skrócie “AMS”.

2. Przynależność do Argo Magic School jest zupełnie darmowa i nikt z powodu należenia do społeczności nie czerpie profitów.

3. Adres strony: “http://argomagic.pl/”.

4. Niniejszy Statut jest najważniejszym dokumentem i jego zmian mogą dokonywać jedynie władze szkoły.

5. Właścicielem strony argomagic.pl jest Olivia Duncanlevis.

 

II. ZARZĄD SZKOŁY

1. Zarząd szkoły jest najważniejszą instancją w szkole, sprawuje nadzór nad Dyrekcją Szkoły.

2. Zarząd szkoły musi wyrazić zgodę na powołanie danej osoby do Dyrekcji Szkoły.

3. Obecnie w Zarządzie zasiada Kazbiel Thundershout.

4. Zarząd wraz z Dyrekcją podejmuje ważne decyzje dla szkoły.

 

III. DYREKCJA SZKOŁY

1. Członkiem dyrekcji może zostać osoba godna zaufania, troszcząca się o dobro szkoły i uznana za adekwatną do pozycji przez obecną Dyrekcję, po konsultacji z Zarządem.

2. Dyrekcja ma obowiązek zwołać w ciągu roku szkolnego przynajmniej dwie rady pedagogiczne.

3. Dyrekcja może powołać i odwołać Inkwizytora za zgodą Zarządu.

4. Dyrekcja zatrudnia Profesorów, przeprowadza castingi na poszczególne stanowiska.

5. Dyrekcja zajmuje się reklamowaniem szkoły.

6. Dyrekcja ma obowiązek dbać o wygląd strony szkoły.

 

IV. INKWIZYTOR

1. Inkwizytor zostaje powołany przez Dyrekcję za zgodą Zarządu szkoły na okres jednego roku szkolnego.

2. Obowiązkiem Inkwizytora jest dbanie o dobre funkcjonowanie szkoły w trakcie nieobecności Dyrekcji.

3. Inkwizytor ma prawo wydawać dekrety.

4. Dekrety Inkwizytora muszą zgadzać się ze Statutem oraz Regulaminami Szkoły oraz posiadać aprobatę Dyrekcji. Dyrekcja ma prawo odwołać niesłusznie ustanowiony dekret inkwizytorski.

5. Do stałych obowiązków Inkwizytora należą wizytacje.

6. Na prośbę Dyrekcji, Inkwizytor może zajmować się także sprawdzaniem dzienników, pilnowaniem porządku w Wielkiej Sali, wyznaczaniem obowiązków kadrze w czasie ewentualnej nieobecności Dyrekcji.

7. Dyrekcja może w każdej chwili odwołać Inkwizytora.

8. Inkwizytor posiada status operatora w Wielkiej Sali.

 

V. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE [OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE]

1. Zajęcia odbywają się na czatach utworzonych specjalnie dla Argo Magic School przez portal chatsm.pl/polfan.pl

2. Zajęcia dydaktyczne obowiązkowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (18:00 - 20:50).

3. Zajęcia dydaktyczne dodatkowe mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych przez prowadzącego i zatwierdzonych przez Dyrekcję.

4. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.

5. Między zajęciami obowiązują 5-minutowe przerwy.

6. Zajęcia są prowadzone przez upoważnione do tego osoby - profesorów zatrudnionych przez Dyrekcję AMS, a w przypadku zastępstw mogą je prowadzić także Stażyści lub Prefekci Naczelni.

7. Joiny do sal oraz sposób konfiguracji programów czatowych opisuje samouczek [klik na samouczek].

8. Pełną ofertę zajęć dydaktycznych opisuje oferta edukacyjna AMS [klik na ofertę].

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń Argo Magic School ma prawo do:

a) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów nauczanych,

b) Poszanowania swej godności,

c) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

d) Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

e) Życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym,

f) Bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

g) Nietykalności osobistej,

h) Korzystania z wszelkich pomocy naukowych, znajdujących się w posiadaniu szkoły,

i) Reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach magicznych

j) Odwołania się od wymierzonej kary,

k) Odwołania się do dyrekcji szkoły w sprawie poleceń wydanych przez pracowników szkoły, a uważanych za niesłuszne,

l) Wnioskowania o usunięcie profesora ze szkoły, wymaga to min. 5 głosów uczniów oraz poparcia 1/2 Kadry Pedagogicznej,

ł) Wnioskowania o utworzenie nowego przedmiotu/koła przedmiotowego. Wniosek musi być poparty przez co najmniej 3 uczniów a we wniosku musi być podany kandydat na profesora danego przedmiotu.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

a) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły (m.in. odrabianie prac domowych, reprezentowanie szkoły na olimpiadach, uczestnictwo w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w tym w Lidze Quidditcha i Klubie Pojedynków),

b) Przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych,

c) Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

d) Dbania o honor i tradycję Argo Magic School,

e) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Domu oraz ustaleniom Prefektów Naczelnych (o ile nie narusza to godności ucznia),

f) Przestrzegania zasad kultury osobistej i języka,

g) Przyzwoitego zachowania w sprawach spornych, jeżeli brak możliwości polubownego rozwiązania problemu.

3. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a) Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b) Wzorową postawę,

c) Wybitne osiągnięcia.

4. Za niewłaściwą postawę, lekceważenie nauki oraz statutu szkolnego uczeń może być ukarany:

a) Upomnieniem nauczyciela,

b) Upomnieniem opiekuna domu,

c) Naganą opiekuna domu,

d) Upomnieniem dyrektora szkoły,

e) Naganą dyrektora szkoły,

f) Odjęciem odpowiedniej liczy punktów,

g) Szlabanem,

h) Skreśleniem ucznia z listy uczniów.

5. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić po wyczerpaniu kar przewidzianych w punkcie 4. Decyzję o wyrzuceniu ucznia ze szkoły podejmuje dyrekcja po porozumieniu z opiekunem domu bądź Radą Pedagogiczną.

6. Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem opiekuna domu, podając konkretne powody, w terminie 3 dni od wymierzenia kary.

7. Dyrekcja szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:

a) Świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,

b) Demoralizuje innych uczniów,

c) Nie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły,

d) Prowadzi antyreklamę szkoły.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI PROFESORÓW

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Szczegółowe zadania nauczyciela:

a) Zgłaszanie każdego zaistniałego wypadku lub zaistniałej sprzeczki opiekunowi domu bądź dyrekcji szkoły,

b) Rozwiązywanie zaistniałych sprzeczek między uczniami (jeżeli istnieje możliwość polubownego rozwiązania sprzeczki),

c) Zwracanie uwagi na prawidłową postawę i język ucznia podczas trwania lekcji,

d) Nauczanie i kształcenie umiejętności powierzonych mu uczniów przez realizację programu nauczania,

e) Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

f) Prawidłowa realizacja programu nauczania,

g) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik ocen, punktacje),

h) Zadania domowe, prace semestralne i innego rodzaju prace domowe nauczyciel ma obowiązek wpisać do dziennika lekcyjnego podając termin wykonania pracy nie krótszy jak 7 dni. Brak treści pracy domowej w dzienniku powoduje jej anulowanie a profesor nie ma prawa karać uczniów negatywną oceną.

i) Każdy nauczyciel ma obowiązek dodawać dziennik lekcyjny z danego tygodnia do niedzieli do godz. 21. W przypadku, gdy żaden uczeń nie zjawił się na zajęciach, nadal istnieje obowiązek dodania dziennika z odpowiednią adnotacją dotyczącą braku uczniów. Niniejszy punkt nie obowiązuje w przypadku, kiedy Inkwizytor, za zgodą dyrekcji, wyda Dekret zmieniający czas dodawania dzienników.

j) Obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

k) Przestrzeganie tajemnicy postanowień Rady Pedagogicznej,

l) Respektowanie zarządzeń i poleceń Dyrekcji szkoły,

ł) Tworzenie odpowiednich podręczników do nauki przedmiotu,

m) Dbałość o kulturę języka ucznia i własną oraz o godność zawodu nauczyciela,

n) Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów,

o) Zachęcanie uczniów do pracy w kołach dodatkowych,

p) Nauczyciel ma obowiązek wysłania loga z lekcji na szkolną sowę w przypadku kiedy żaden członek dyrekcji nie będzie obecny na lekcji.

r) Przebywać podczas prowadzonej lekcji, na rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego oraz na ważnych uroczystościach szkolnych na nicku z przedrostkiem prof_

3. Nauczyciele mogą tworzyć (po uzgodnieniu z Dyrekcją) koła przedmiotowe, na które uczęszczać będą chętni uczniowie.

4. Kółko przedmiotowe zostanie utworzone, kiedy zainteresowane nim są min. 3 osoby.

5. Nauczyciel jest zobowiązany w szczególności do:

a) Zorganizowania minimum jednego konkursu w ciągu roku szkolnego,

b) Przeprowadzania jednej olimpiady przedmiotowej lub jednej zabawy na chacie w ciągu roku szkolnego.

6. Nauczyciel bądź pracownik szkoły może zostać zwolniony, gdy:

a) Narusza podstawowe zasady kultury osobistej i języka,

b) Świadomie i umyślnie łamie przepisy statutu i regulaminu szkolnego,

c) Nie uczestniczy w życiu szkoły,

d) Ma nieusprawiedliwione godziny zajęć dydaktycznych,

e) Demoralizuje uczniów lub innych pracowników szkoły,

f) Prowadzi antyreklamę szkoły,

g) Uzyskał w RN -10 punktów lub nie pojawił się na zajęciach 3 razy bez uzasadnienia swojej nieobecności.

7. Prawa Profesora:

a) Profesor ma prawo ubiegać się o zostanie Opiekunem domu.

b) Może wnioskować o poprowadzenie nowego przedmiotu.

c) Organizować eventy, olimpiady szkolne i międzyszkolne oraz zabawy na chacie szkolnym.

 

VIII. OPIEKUNOWIE DOMÓW

1. Opiekun Domu zostaje powołany przez Dyrekcję na Radzie Pedagogicznej.

2. Obowiązkiem opiekuna domu jest:

a) Dbanie o poprawne zachowanie swoich podopiecznych,

b) Rozwiązywanie sprzeczek między uczniami bądź między uczniem a nauczycielem,

c) Interweniowanie u nauczyciela bądź dyrektora szkoły, jeżeli podopieczny zwrócił się do opiekuna o pomoc (np. gdy jego zdaniem, został niesprawiedliwie oceniony),

d) Śledzenie postępów w nauce swoich podopiecznych,

e) Dbanie o systematyczne uczęszczanie podopiecznych na zajęcia,

f) Udzielanie porad w zakresie wychowawczym,

g) Kształcenie właściwych stosunków między uczniami, opierających się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

h) Przebywanie przez cały czas swojej obecności w Wielkiej Sali, także w dormitorium swojego domu,

i) Zorganizowania przynajmniej 3 spotkań domu w ciągu całego roku szkolnego.

j) Musi wytypować dwóch kandydatów na prefektów swojego domu w terminie ustalonym przez Dyrekcję.

k) Zobowiązany jest do przebywania w dormitorium swojego domu.

 

IX. PREFEKCI SZKOŁY

1. Uczeń wykazujący wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie szkoły oraz posiadający wzorowe oceny oraz godnie reprezentujący swoją postawą szkołę może zostać prefektem swojego domu.

2. Prefektów domu wybierają opiekunowie w porozumieniu z Dyrekcją.

3. Prefektów Naczelnych wybiera Dyrekcja w porozumieniu z Gronem Pedagogicznym oraz z własnych obserwacji.

4. Prefekci szkoły w szczególności zobowiązani są do:

a) Godnego reprezentowania swojego domu oraz szkoły w murach i poza murami szkolnymi,

b) Przestrzegania statutu szkoły,

c) Pomocy nauczycielom w ramach zachowania porządku na zajęciach,

d) Pomoc dyrekcji szkoły w organizowaniu zabaw i eventów,

e) Funkcjonowania jako mediator w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycielem.

5. Prefekci szkoły mają prawo do:

a) Organizacji zabaw lub konkursów w przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia,

b) Uzasadnionego dodania lub odjęcia punktów uczniom [maksymalnie 20 punktów jednorazowo],

c) Organizowania konkursów na stronie oraz zabaw na chatcie,

6. Prefekt Naczelny ma obowiązek kontrolować nastroje uczniów, pilnować porządku oraz tego by zarówno uczniowie jak i kadra przestrzegali regulaminu. W razie jego naruszenia z którejkolwiek strony ma prawo zgłosić to bezpośrednio Dyrekcji.

7. Prefekci mają obowiązek zorganizować minimum jeden konkurs na stronie szkoły i jednej zabawy na chacie.

 

 

Obowiązuje od 06.05.2013.

 

Spisany przez:

Alice Ward

Macieja Tamrona

Olivię Wilde

 

Poprawki zostały wprowadzone dnia 27.01.2018r.,

 

przez:

Alexandra Lovato

Elenę Sharon

Lilith Grey Martell

Jo Grey